Oglądasz wiadomości wyszukane dla zapytania: Obliczanie składki ubezpieczenia

Temat: Duch Łapińskiego wśród nas
Duch Łapińskiego wśród nas
Duch Łapińskiego unosi się nad nami. Więcej, nie tylko się unosi ale skubie.
Od kwietnia skubnie indywidualnych przedsiębiorców o około 36 złotych
miesięcznie. A wszystko to przez podwyższenie podstawy obliczania składki na
ubezpieczenie zdrowotne z 60% do 75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw. Osób takich jest ponad milion razy 36 zł to daje rocznie
około pół miliarda złotych. Potrzeba na zmianę szyldów i wyposażenia
gabinetów w NFZ ? Przy podwyższeniu składki zdrowotnej o 0.25% było kiedyś
dużo szumu, mimo,że efekt finansowy to było kilka złotych na osobę, a teraz
cicho. Chyba, że coś przegapiłem. Prościej jest dodatkowo obskubać
indywidualnych przedsiębiorców, oni nie przyjdą z jajkami pod Radę Ministrów,
niż wyegzekwować zaległe miliardowe składki od kopalń, hut i stoczni.

Temat: ..................do opiekunek,nian...............
zatrudniam nianie w firmie jako pracownika biurowego wiec moge wrzucic to w
koszty :) a jej nie przeszkadza, ze bedzie miala na przyszlym swiadectwie
pracy inne stanowisko niz niania...jest chyba zadowolona

dla pankracea wyliczenia ponizej

wynagrodzenie brutto:1125 zł
składka emerytalna: 9.76 % 109.80 zł
składka rentowa: 6.5 % 73.13 zł
składka chorobowa: 2.45 % 27.56 zł
składki na ubezpieczenia społeczne 210.49 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne: 8.25 % 75.45 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu: 7.75 % 70.87 zł
koszty uzyskania przychodu: 102.25 zł
podstawa obliczenia zaliczki: 812.00 zł
zaliczka na podatek: 19 % 110.11 zł
zaliczka do urzędu skarbowego: 39.20 zł
wynagrodzenie netto: 799.87 zł

tak wiec malo nie wychodzi

Temat: praca na umowa zlecenia
chyba cos ci sie ,,,,
biznes.elfin.pl/index2wz.html?id=biznes/g_tematy//print.php3&id_artykulu=1212
Umowa zlecenia, o dzieło W przypadku umów zlecenia (i o dzieło), od 14 stycznia 2000 roku obowiązują zmienione zasady w odniesieniu do składek na ubezpieczenie społeczne. Obecnie dochód z umowy zlecenia traktuje się tak jak dochód ze stosunku pracy, gdzie występuje generalna zasada obowiązkowego podlegania składkom. Szczegółowe zasady wyglądają następująco: jeśli umowa zlecenia jest jedynym zatrudnieniem (tzn. zleceniobiorca nie jest zatrudniony nigdzie na podstawie umowy o pracę) - składki na ub. emerytalno-rentowe są obowiązkowe (chorobowe jest dobrowolne, wypadkowe jest obowiązkowe, gdy umowa wykonywana jest u zleceniodawcy) jeśli zleceniobiorca zawarł umowę ze swoim pracodawcą (tzn. łączy go z nim stosunek pracy) - składki są obowiązkowe jeśli zleceniobiorca zawarł umowę, ale nie ze swoim pracodawcą (tzn. jest zatrudniony u innego pracodawcy) - nie ma obowiązkowych składek. Jeśli jednak z tytułu umowy o pracę, podstawa do obliczania składek jest niższa od najniższego wynagrodzenia - wówczas umowa zlecenia podlega obowiązkowym składkom (w przypadku ub. wypadkowego - składki są obowiązkowe gdy zlecenie wykonywane jest u zleceniobiorcy). Należy podkreślić, że obecnie dla podlegania składkom
Temat: zasady naliczania zasilku chorobowego?
dodam jeszcze że nie chodzi o kwotę brutto, tj. tą określoną w
umowie o pracę

podstawą wymiaru zasiłku jest kwota bez składek na ub społeczne, tak
aby po odjęciu podatku wyszło do wypłaty tyle jak normalnie w czasie
pracy (pomijając fakt obliczenia średniej z 12 m-cy, i drobnego
odchylenia spowodowanego brakiem ub zdrowotnego i części nie
odliczanej od podatku)

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w
razie choroby i macierzyństwa
Art. 3. pkt 3 wynagrodzenie - przychód pracownika stanowiący
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu
potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne,
rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe,Temat: dochód wolny od podatku askładki na ubezpieczenie
przepraszam , ale ostatnio nie miałem dostępu do internetui chociaż rozliczyłem
się z urzędem to chciałbym pociągnąc dalej ten temat , gdyż w takiej sytuacji
jest bardzo wielu podatników.
Oczywiście składki na ubezpieczenie społeczne to nie podatek i odlicza się je
od dochodu. Chodzi o składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Kilka lat temu - dokładni nie pamiętam - nie były wydzielone ze zaliczek na
rzecz podatku i wtedy można było odzyska całoś wpłaconych przez pracodawcę
zaliczek.Dzisiaj stosujac wzór na obliczenie należnego podatku i dalszą
instrukcję nie można od "zerowego" podatku odliczyc składek ubezp. zdrowotnego
a jest to jaby nie było ok.9%. I dlatego muwię iż to mit.Temat: Pilne-kto umie obliczyc wynagrodzenie
Pilne-kto umie obliczyc wynagrodzenie
mam problem musze obliczyc wynagrodzenie i w pewnym miejscu mam problem:

I)wynagrodzenie brutto 1200

II)składka na ubezp społeczne płacona przez pracodwace (a+b+c) 224,52
a)emerytalne 9,76%xA = 117,12
b)rentowne 6,50%xA = 78
c)chorobowe 2,45%xA = 29,40

III)składkana ubezpieczenie zderowotne 8,75% x (A-B) = 85,35
a) składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczane od podatku
dochodowego ??????????????? - w tym miejcu mam problem
b)składka na ubezpieczenie zdrowotne patrzac z wynagrodzenie ??????????? -
tu tez problem

prosze mamusie o pomoc.
Temat: Emerytura w Polsce na podstawie pracy za granica
Emerytura dla takiego obywatela pół-zagranicznego to jest ciekawa sprawa. Sam
moge sie znalezc w podobnej sytuacji wiec nieco poczytalem na stronach ZUSu,
ktory mowi:

Wysokość nowej emerytury będzie wynikiem podzielenia podstawy jej obliczenia
przez tzw. średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi, w jakim
ubezpieczony zdecyduje się przejść na emeryturę.
Podstawę obliczenia emerytury utworzy kwota składek zaewidencjonowanych na
indywidualnym koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc,
od którego przysługiwać będzie emerytura. Kwota ta obejmie zgromadzone na koncie
składki na ubezpieczenie emerytalne, ich coroczną waloryzację oraz zwaloryzowany
kapitał początkowy (jeśli ubezpieczony pozostawał w ubezpieczeniu przed 1
stycznia 1999 r.).

Czyli jak rozumiem, jak ktos nic albo niewiele wplacil na ZUS - nic nie
dostanie. Dobrowolne wplacanie do ZUS chyba nie ma sensu - jesli sie nie myle to
trzeba by tez by wplacac skladke na ubezpieczenie chorobowe i rentowe. Chyba
najlepiej samemu oszczedzac (akcje, obligacje, nieruchomosci) a potem z tego
zyc. III filar to jest praktycznie polisa na zycie. Moim zdaniem nie jest to
korzystna forma , nie ma zachet podatkowych do korzystania z tego tak jak np.
przy kontach IKE.
Temat: okresy skladkowe i nieskladkowe
Okresy składkowe i nieskładkowe, od których zależy wysokość kapitału
początkowego

Okresy składkowe, mające wpływ na wysokość kapitału początkowego, to
przede wszystkim okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne
przed 1 stycznia 1999 r., okresy służby wojskowej, pobierania
zasiłku macierzyńskiego itp.
Okresy nieskładkowe to okresy braku aktywności zawodowej, za które
nie została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne, np. okresy
pobierania zasiłku chorobowego, nauki w szkole wyższej, urlopu
wychowawczego.
Przy obliczaniu kapitału początkowego dla osoby mającej ustalone
prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy bądź emerytury, okresy
składkowe i nieskładkowe ustala się na nowo, klasyfikując je zgodnie
z przepisami ustawy emerytalnej. Oznacza to, że nie wszystkie okresy
przyjęte do ustalenia prawa do renty lub emerytury i ich wysokości
zostaną uwzględnione przy ustalaniu kapitału początkowego bądź też
nie będzie podstawy prawnej do ustalenia tego kapitału.
Przy obliczaniu kapitału początkowego nie uwzględnia się okresów
prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w tym gospodarstwie, jako
tzw. okresów uzupełniających. Okresy te brane są pod uwagę wyłącznie
przy ustalaniu prawa do emerytury. Nie bierze się także pod uwagę
korzystniejszych przeliczników w odniesieniu do okresów pracy
górniczej.
Wpływ na wysokość kapitału początkowego ma długość stażu pracy, a
więc okresy składkowe i nieskładkowe, które uwzględniane są w
rozmiarze nie większym niż 1/3 udowodnionych okresów składkowych
Temat: Przedsiębiorcy krytykują Hausnera
O co ten krzyk? Jak w ubiegłym roku pod pozorem wdrażania NFZ-etu podniesiono
składkę na ubezpieczenia zdrowotne, to nikt nie protestował (przypomnę od
1.01.2003 podniesiono wszystkim stawkę na ubezpieczenia zdrowotne z 7,75% na
8,00% z czego 0,25 punktu, każdy płaci z własnej kieszeni, a od 1.04.2003
zmieniono podstawę do obliczania minimalnej składki na ubezpieczenie zdrowotne
dla prowadzących działalność gospodarczą z ok. 1360 na ok. 1700 wzrost o 34%).
Wtedy trzeba było krzyczeć, to może by się takie pomysły nie rodziły.Temat: L4 a Zus?
Zasady obliczania podstawy wynagrodzenia i zasiłku chorobowego nie uległy
zmianie, a jedynie długość okresu zasiłkowego dla kobiet w ciązy, który obecnie
wynosi 270 dni.
Chorobowe faktycznie jest liczone od kwoty brutto wynagrodzenia z ostatnich 12
m-cy (lub po prostu z przepracowanych m-cy, jeśli zatrudnienie u danego
pracodawcy trwa krócej) pomniejszonego o procentowy wymiar składek na
ubezpieczenia społeczne finansowane z wynagrodzenia pracownika (czyli od czerwca
zeszłego roku 13,71%).
Od wynagrodzenia chorobowego potrąca się jedynie składke na ubezpieczenie
zdrowotne, natomiast od zasiłku nie potrąca się już żadnych składek, a jedynie
zaliczkę na podatek dochodowy.Temat: 'Przepraszam za szum medialny - mówi Belka
'Przepraszam za szum medialny - mówi Belka
popełniliśmy błąd,bo w tym Sejmie taka zmiana ustawy zdrowotnej nie
przeszłaby.Pomylilśmy się......'

takie słowa p.o. premiera prof. Belki słyszę od rana w rozgłosni radiowej.
Nie docierają do mnie te przeprosiny.Bo niby za co przeprasza Belka?
Za to ,że przeliczyli się w ocenie swoich sił na przeprowadzenie przez
Sejm tych poprawek, wywołując w ten sposób szum medialny?

Cos tu jest nie tak.To jest nieuczciwe.Cały czas płacę składki na
ubezpieczenie zdrowotne,rok w rok podnoszą wysokosć tej składki ,a to
przez podnoszenie stawki procentowej,a to przez podniesienie podstawy
do obliczenia tej składki i ciagle mało.A teraz pomimo sciągania tego
haraczu niektóre usługi miałyby być płatne.To PAN URZĘDNIK miałby decydować
za co pacjent ma płacić.Panie Belka.Braknie Panu na płace dla tych urzedników.

A rozwiązanie jest proste.Sprywatyzować słuzbe zdrowia i niech każdy
ubezpiecza się sam.W dowolnej firmie ,która z pewnością mniej uszczknie
z naszych pieniedzy niż robi to obecnie ZUS.Płatna słuzba zdrowia?
I tak płacę poprzez ZUS,to dajcie mi te pieniądze, a za 200 ,
czy nawet więcej złotych mozna dobrze ubezpieczyć się prywatnie -
z pełną obsługą.

Nie trzeba będzie co troche przepraszać za nieudanie podchody.

A.
Temat: Jakie kryteria biorą pod uwagę towarzystwa ubezpie
Jakie kryteria biorą pod uwagę towarzystwa ubezpie
Witam! Mam 26 lat i mieszkam w Poznaniu. Niedługo bedzie czekała mnie
rejestracja mojego samochodu i szukanie taniego OC (przy moich zerowych
zniżkach:/). Temat zakładam, bo ciekawi mnie jedna kwestia – co ma największy
wpływ na wysokość składki ubezpieczenia OC i jakie pytania najczęściej zadają
TU podczas obliczania składki?Temat: kolejne pytanie o ZUS - zasiłek chorobowy
Ula wielkie dzięki za pomoc. Zajrzałam w moją listę płac i widzę że księgowa
jako podstawę do obliczenia składki na ubezpieczenie chorobowe wpisuje całą
kwotę razem z premiąTemat: obowiazkowe ubezpieczenie zdrowotne w niemczech
To prawda, od 01.01.2009 jest w Niemczech ubezpieczenie zdrowotne obowiazkowe dla wszystkich. Rowniez dla osob prowadzacych tu wlasna dzalalnosc gospodarcza (Gewerbe). W razie kontroli i nie posiadana odpowiedniego ubezpieczenia bedzie naliczana kara w wysokosci miesiecznych skladek wstecz, wedlug nastepujacej reguly:

* pierwsze 6 miesiecy od 01.01.2009 = pelna skladka ubezpieczenia
* kazdy nastepny miesiac (czyli po 01.07.2009) = 1/6 miesiecznej skladki

przy czym nie bedzie to koniecznie brana pod uwage najtansza opcja takiego ubezpieczenia na rynku! Tak na przyklad, moze byc wzieta pod uwage (przez organ sprawdzajacy i nakladajacy kary) srednia stawka w wysokosci np. 300 EUR miesiecznie.

W takim przypadku osoba bez ubezpieczenia, skontrolowana np. w pazdzierniku 2009 zaplaci kare w wysokosci:
6 x 300 EUR = 1.800 EUR
+
4 x 50 EUR (1/6 z 300 EUR) = 200 EUR
Razem: 2.000 EUR

Warto wiec wczesniej pomyslec o ubezpieczeniu, tym bardziej, ze jak powyzej pisalem, przy obliczaniu kar nie bedzie koniecznie brana najtansze opcja!

Istnieja setki taryf ubezpieczenia zdrowotnego. Najlepiej zwrocic sie do niezaleznego maklera (brokera) ubezpieczeniowego. Tylko taka osoba znajdzie dla nas najkorzystniejsza oferte i przedstawi nam porownanie wszystkich ofert i firm w Niemczech, a nie tylko jednej!
Polecam uslugi niezaleznych doradcow z firmy euro-contact: www.euro-contact.info
Moj telefon w Hamburgu 040/87874848
Pozdrawiam!
Temat: ''Prześwietlamy reklamy'' - odc.4: OC i AC w Ax...
''Prześwietlamy reklamy'' - odc.4: OC i AC w Ax...
AXA w swojej reklamie nie informuje potencjalnych nabywców
ubezpieczeń, że za podanie przy wyliczeniu składki numeru polisy
osoby, która ma wykupione ubezpieczenie komunikacyjne w AXA,
udzielana jest dodatkowa zniżka dla nabywcy (50 zł dodatkowej zniżki
przy wyborze OC, 100 zł dodatkowej zniżki przy wyborze OC plus AC).
O numerze polisy znajomego należy powiadomić konsultanta (polecam
zamówić oddzwonienie przez konsultanta celem wyliczenia składki) lub
samodzielnie wpisać nr polisy znajomego korzystając z opcji: nie
jestem Klientem chcę powołać się na numer polisy Klienta AXA, w
kalkulatorze AXA DIRECT. Kalkulator AXA DIRECT przy wyliczeniu
składki podaje cenę OC plus AC z zaznaczonym 15% udziałem własnym -
udział ten można także znieść, bądź podwyższyć.
Jeżeli nie macie Państwo wśród swoich znajomych osoby, która
korzysta z ubezpieczeń AXA, polecam nr mojej polisy: BA 1390667/00.
Jeżeli zawrzecie Państwo umowę OC, bądź OC plus AC, korzystając z
mojego numeru polisy, wówczas AXA nagrodzi mnie bonem podarunkowym
Sodexho, o wartości 50 złotych.
Proponuję również obliczenie składki u innych ubezpieczycieli przed
zawarciem umowy ubezpieczenia, celem wybrania najkorzystniejszej
oferty.Temat: Pytanie o obniżanie składki na zdrowie
7.75% a zapewne nawet mniej by wystarczyło gdyby wszyscy płacili
sprawiedliwie. A sprawiedliwość w ubezpieczeniach zdrowotnych
wygląda tak, że pracujący na umowę o pracę płacą na zdrowie za
całą resztę.
Dodatkowo nasze wspaniałomyślne państwo postanowiło zafundować
składkę dla około połowy społeczeństwa (rolnicy i bezrobotni).
Ale jak to z chojnością państwa bywa nie było w stanie znieść
ciężarów tej chojności i zdecydowało (bo ma taką władzę), że
składka fundowana przez państwo będzie symboliczna.
Zamiast podnosić składki do 11% a potem 15, 20, 25, itd procent
należałoby się zastanowić nad sprawiedliwym podziałem
finansowania służby zdrowia.
A już na sam koniec, po co bawić się w składki, obliczać je,
nimi administrować, sprawdzać, egzekwować itd gdy nie ma rynku
ubezpieczeń zdrowotnych? Jest to jakaś kosztowna karykatura.
Bo sam system poboru składek kosztuje. I to słono. Zarówno
pracodawców jak i ZUS oraz kasy chorych.Temat: Urlop wychowawczy a ZUS
Urlop wychowawczy a ZUS
Słuchajcie jak to jest, bo już całkiem zgłupiałam
Czy jak jestem na urlopie wychowawczym bezpłatnym to są odprowadzane składki
na fundusz emerytalny? Czy to jest czas nieskładkowy?
Nie wiem jak to jest z tym zusem bo już różnie czytałam
np. cytat:
"Od roku 1999 Zus uznaje urlop wychowawczy jako okres składkowy. Składki
podczas urlopu wychowawczego płaci Skarb Państwa, są to min składki, stałe
niezależne od etatu i wynagrodzenia."

ale też:
"Na podstawie znowelizowanych w 2004 r. przepisów ustawy emerytalnej przy
obliczaniu kapitału początkowego OKRESY NIESKłADKOWE wymienione w art. 7 pkt.
5 ustawy emerytalnej, tj. OKRESY URLOPU WYCHOWAWCZEGO, urlopu bezpłatnego
udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek
pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu
urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy z powodu opieki nad
dzieckiem, uwzględniane są bez ograniczania do 1/3 udowodnionych okresów
składkowych."

Czyli tu napisane jest, że urlop wychowawczy to okres nieskładkowy.

to jak to w końcu jest bo juz nie wiem, a z ZUSu przychodzą mi informacje o
składkach na ubezpieczenie emerytalne i są wpłacane składki teraz jak jestem
na wychowawczym.
Temat: Najtańsze ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC
Najtańsze ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC
Najtańsze ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC. Najtańsze w kraju.
Brak agentów = brak dodatkowych kosztów = najtańsze ubezpieczenie!!
Przekonaj się:
Zadzwoń po numer: 9522 lub wejdź na stronę: www.axa.pl i poproś o
obliczenie składki na swój samochód.
UWAGA!!! Podaj numer mojej polisy AA240856/71 a otrzymasz kolejne
50zł rabatu jako "Poleć AXA Ubezpieczenia Znajomym"Temat: Czy żona powinna płacić pensję mężowi ....?
Natknelam sie na cos takiego:

Ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
Korzystne zatrudnienie rodziny we własnej firmie

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą i zatrudniasz małżonka, to wówczas
dla celów ubezpieczeń społecznych jest on osobą współpracującą przy prowadzeniu
działalności gospodarczej. Oprócz męża i żony osobą współpracującą są także:
dzieci własne, pasierbowie, dzieci adoptowane, rodzice, macocha, ojczym, osoby
przysposabiające, pod warunkiem że spełniają łącznie dwa wymogi: razem z osobą
prowadzącą działalność gospodarczą prowadzą wspólne gospodarstwo domowe oraz
współpracują przy prowadzeniu tej działalności gospodarczej.

Członek rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym może też być
osobą współpracującą przy wykonywaniu umowy zlecenia bądź umowy agencyjnej.

Wymienieni tutaj członkowie rodziny, spełniający te warunki, zawsze dla celów
ubezpieczeń społecznych mają status osoby współpracującej, nawet wówczas gdy
przedsiębiorca będzie chciał zatrudnić je na podstawie umowy o pracę.

Wywołuje to przede wszystkim skutki odnośnie do sposobu obliczania i
odprowadzania składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Zrodlo:
www.twojbiznes.infor.pl/index.php?site=news&df=3
Pozdrawiam
Temat: Wyższe składki do KRUS zapłacą bogaci rolnicy
Jeżeli obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS,KRUS) mają być
uzależnione od dochodu to dlaczego:
- nie bedą płacone od dochodów kapitałowych
- dzierżawy
- nie pobiera się składek po przekroczeniu pewnej wysokość dochodu
(wynagrodzenia, działalność gospodarcza)
- zamierza się pobierać składkę ZUS nawet w przypadku kiedy dochód z
działalności gospodarczej jest niższy od płacy minimalnej (lub jest strata)!!!
- zamierza się pobierać od dochodu obliczonego dla celów podatkowych, który
wyłącza wiele kosztów przy obliczaniu dochodu;
itd., itp. (totalny brak konsekwencji)
A może lepsza składka w tej samej wysokości od wszystkich. A przy tym jaki
prosty system poboru?Temat: OPZZ: Prawo do emerytury powinno zależeć tylko ...
Odsyłam do tekstu

USTAWA
z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dz. U. 2004 nr 39, poz. 353 ze zmianami

W przypadku osób urodzonych po 1 stycznia 1949 nie jest wymagany
żaden minimalny staz pracy. Podstawę obliczenia emerytury, stanowi
kwota składek na ubezpieczenie emerytalne z uwzględnieniem
waloryzacji składek zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do
końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje
wypłata emerytury, oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego

Żaden minimalny okres zatrudnienia nie jest wymagany, I to chcą
zniszczyć ci dobrodzieje-związkowcy. Po co? Ano liczą, że im
przypadnie też część zrabowanych w ten sposób pieniędzy obywateli.

Ktoś, kto 10 temu lat usłyszał, że nie musi przepracować jakiegoś
określonego minimalnego okresu, mógł uznać, że satysfakcjonują go
dotychczas zebrane (i waloryzowane składki) oraz zwaloryzowany
kapitał początkowy. Innymi słowami, spokojnie czekał na wypłatę
pierwszej emerytury w wieku 60-65 lat. Jeśli to mu się teraz
odbierze, będzie to odebraniem prawa nabytego. Takie sprawy są do
wygrania w sądzie, a poza tym Sejm i Prezydent nie powinni i nie
mogą uchwalać i podpisywać ustaw, które zmieniają reguły gry w
czasie trwania rozgrywek. Wyobraźmy sobie 55-latka z 20-letnim
stażem pracy. Kto go przyjmie do pracy na pozostałe 20 lat?Temat: Czy ktoś na sali zna język fiskalny?
Czy ktoś na sali zna język fiskalny?
Bo dosyć pilnię potrzebuję tłumaczenia poniższego tekstu:

Obliczenie składki zdrowotnej odliczanej w roku 2007

W art.27b ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mowa jest o odliczanej składce - jako składce za cały rok. Stąd też najpierw należy zsumować kwoty wpłacone na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta w sumie nie może być wyższa nić 7,75% podstawy wymiaru - również podstawy w całym roku. Należy w związku z powyższym kwotę opłaconą w styczniu 2007 podzielić przez 9,00 i pomnożyć przez 7,75 (w grudniu 2006r. stopa składki wynosiła 8,75%, następnie wzrosła do 9,00%). Sumę wpłat w okresie luty-grudzień należy podzielić przez 9,00 i pomnożyć przez 7,75. Obie otrzymane kwoty należy zsumować bez zaokrągleń i dopiero sumę zaokrąglić (bowiem ograniczenie podstawy wymiaru dotyczy całego roku jednocześnie).

Z góry, po odliczeniu przeliczonego wymiaru podstawy podziękowań rocznych podzielonych przez 3,24343 wymaru składki miesięcznej i pomnożonego przez współczynnik dziennego dzięka wynoszący 0,45 kwarka procenta w promilu, dziękuję.Temat: Kolejny raz pytanie o L4
Do obliczenia wynagrodzenia za niezdolność do pracy, zasiłków chorobowych i
macierzyńskich podaje się wynagrodzenie brutto, natomiast przy wyliczaniu
wynagrodzenia od brutto odejmuje się składki na ubezpieczenie społ. (18,71 %)
ponieważ od zasiłków chorbowych macierzyńskich nie potrąca sie ubezpieczeń
społecznych tylko zdrowotne i podatek. Aby skorygować różnice w tym że od
twojego wyngrodzenia w ostatnich miesiącach nie potrącano skł. na ubezp.
emerytalne i rentowe, na druku Z-3 (wypełnianego dla potrzeb obliczenia
chorobowego) przy każdym miesiacu podaje się obok wynagrodzenia brutto kwotę
potrąconej składki na ubezp. społ., czyli u ciebie tylko 2,45%.Temat: Szpitale muszą dużo więcej zapłacić za ubezpiec...
witam! mialam taka sama akcje przed Świętami. Tylko że ja obdzwonilam Rzecznika
Ubezpieczonych i KNUiFe. Jesli to jest ubezpieczenie obowiazkowe, a jest, to
wszystkei zaklady ubezpieczen prowadzace dzialalnosc w grupie pozostalych oc
(bodajże 13) z działu II mają obowiązek ubezpieczyc!!!!!! Podobno PZU nie jest
jedynym zu ktory takie ubezpieczenie w swojej ofercie ma. przynajmniej
teoretycznie tak byc nie moze. bo to jest sprawa dla organu nadzoru!!! a jesli
nawet, to zawsze jest UOKiK, do ktorego mozna sie zwrocic. ale czy dyrektorom
szpitali sie chce? no i to jest wlasnie odpowiedz na pytanie, dlaczego jest jak
jest. ino nam sie nie chce chciec... prawda stara, ale ciagle aktualna... a PZU
w kulki sobie leci na maxa z takimi praktykami... nie zwiekszajac przy tym
nawet sumy gwarancyjnej... no i dlaczego w koncu nie maja ubezpieczyciele
obowiazku sposob obliczania skladki do KNUiFe przekazywac0 tak jak to ma
miejsce w przypadku ubezpieczen wymienionych w Ustawie o ubezpieczeniach
obowiazkowych, UFG i PBUK??? Myslalam, ze to nas broker wpuscil w maliny
twierdzac,ze tylko PZU ubezpiecza, ale teraz widze ze nie! no przeciez cos z
tym trzeba zrobic! Zechce Wam sie tym razem, czy nie???Temat: urlop wychowawczy a otworzenie DG
Osoby przebywające na urlopach wychowawczych podlegają ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym oraz zdrowotnym, jeżeli nie mają innych tytułów
rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Pracodawca jest zobowiązany do do
obliczenia i wykazywania składek, składki te finansowane sa z budżetu państwa.

Prowadzenie działalności gospodarczej jest właśnie tym innym tytułem rodzącym
obowiązek ubezpieczeń społecznych. Zatem osoba przebywająca na urlopie
wychowawczym i prowadząca działalność gospodarczą zostanie objęta obowiązkowymi
ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu prowadzonej działalności. Z
tego tytułu będzie również podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu,
natomiast ubezpieczenie chorobowe będzie dobrowolne.

Teza ta została również potwierdzona orzecznictwem sądowym. W świetle wyroku
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18 grudnia 2001 r. (sygn. akt III AUa 1391/00,
opubl. w OSA 2003/8/33) osoby korzystające z urlopu wychowawczego i prowadzące
w tym samym czasie pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają od 1 stycznia
1999 r. obowiązkowo ubezpieczeniu z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej.Temat: Kilka podstawowych pytań
Staż pracy, to w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych okresy składkowe (okresy opłacania składek na
ubezpieczenia społeczne, np. staż pracy, okres prowadzenia działalności
gospodarczej) i nieskładkowe (np. okres pobierania zasiłku chorobowego,
opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, urlop wychowawczy, nauka w szkole
wyższej). Z tym, że przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu
ich wysokości okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym
jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

Jeśli utracimy zdolność do pracy i zostanie nam przyznana renta z tytułu
niezdolności do pracy, nie podlegamy ubezpieczeniom społecznym, a wiec nie jest
odprowadzana składka do ZUS i do OFE. Środki dotychczas zgromadzone w OFE są
inwestowane i „czekają” do osiągnięcia przez nas wieku emerytalnego.
Temat: jak obliczyć pensję na L4 - help
Sprawa obliczania zasiłków chorobowych jest trochę skomplikowana wiec skoro nie
ma dokładnych danych zakładam, że:
- pracownik jest zatrudniony np. od 2 maja 2005 r. (1 maj-święto) wypadek np.
15 czerwca 2005 r.
- pracownik ma w umowie o prace wynagrodzenie zasadnicze 2400,00 (nie otrzymuje
żadnych innych zmiennych składników płacy) i tyle też otrzymał za pracę w maju.
W takim wypadku do podstawy zasiłku przyjmuje się przeciętne m-ne wynagrodzenie
za pełne miesiące kalendarzowe pracy a więc za m-c maj po pomniejszeniu o
składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe:
2400,00 - (2400 x 18,71%) = 1950,96 - podstawa 100%
zasiłek za 1 dzień wyniesie: 1950,96 : 30 = 65,03
Choruje powiedzmy do końca czerwca, zasiłek za czerwiec wyniesie: 16 dni x
65,03 = 1040,48 zł.
Jest to zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego płatny od 1 dnia
niezdolności z funduszu ZUS. Pracownik ma do niego prawo oczywiście jeśli
spełnia warunki np. wypadek nie został spowodowany rażącym niedbalstwem
pracownika albo naruszeniem przepisów BHP, to wszystko musi zawierać protokół
wypadkowy. Okres wyczekiwania pomijamy gdyż zasiłek z funduszu wypadkowego
przysługuje niezależnie od okresu ubepieczenia. Inaczej sytuacja wygląda z
prawem do wynagrodzenia za czas choroby z funduszu pracodawcy, przy tak krótkim
okresie zatrudnienia trzeba wziąć pod uwagę datę zgłoszenia do ubezpieczenia
chorobowego i inne sprawy.
Wynagrodzenie za prace za m-c czerwiec wyniesie: 2400 - (2400 : 30 x 16).
Temat: Emerytura w UK a praca w Pl
Polskie okresy ubezpieczenia (pop. "staż pracy") bedą uwzględnione przez DWP na
podstawie przepisów rozpządzenia UE nr. 1408, podobnie jak okresy pracy w
Anglii bedą uwzględnione w Polsce przez ZUS. Dla młodych ludzi nie ma to
większego znaczenia jesli chodzi o emeryturę polską, gdyż polska emerytura
będzie zależała od wartości zaewidencjonowanych i zwaloryzowanych składek na
ubezpieczenie emerytalne, a nie od stażu pracy. Czyli będzie liczona inaczej
niż dzisiaj są obliczane emerytury. Nie każdy o tym wie. To samo z emeryturą
dożywotnią ze składek przekazywanych do OFE (tzw.II filar). Praca w Anglii nie
ma wpływu na wysokość tej emerytury.Temat: obliczanie dochodu-jak
obliczanie dochodu-jak
Może ktoś wie gdzie można znaleźć jakiś akt prawny regulujący w jaki sposób
oblicza się dochód z działalności opodatkowanej w formie karty podatkowej .
Dochód taki trzeba zadeklarować przy ubieganiu się o zasiłek rodzinny.
W zeszłym roku było to proste należało wyliczyć 6cio kroty podatek plus 6cio
krotna składkę na ubezpieczenie zdowotne od tego odjąć koszty podatku i
ubezpieczenia.
Regulował to 10 pkt art 5 ustawy o zasiłkacch
Niestety punkt ten był niezgodny z Konstytucja i go usunięto.Na to miejsce
nie wpisano nic.
Nigdzie nie mogę sie doszukać jak to sie teraz oblicza.
Temat: Ubezpieczenie AC/OC Fabii
Skoda to stajnia Vw.
Zajrzyj więc na www.vwu.pl
Jest kalkulator do obliczenia składki.
Ja korzystam z Vw Ubezpieczenia. Mają umowę z alianzem. Masz oc, ac, nw,
zieloną kartę, assistance na całą Europę..
Ja od wartości autka 32.000 zapłaciłem skladkę ~ 1.800 zł.Pzdr.Temat: zasady obliczania zasiłku macierzyńskiego
Szanowna Pani,

zasady obliczania zasiłku są określone w ustawie z 25 czerwca 1999
roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa. Obowiązuje zasada, że podstawę stanowi tu
średnie miesięczna pensja za okres roku przed choroba pracownika.
Wynagrodzenie stanowi przychód pracownika pomniejszony o potrącone
składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Do okresu
zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy,
spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem
poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie
przekraczała 60 dni.

Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między
okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i
innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3
miesiące kalendarzowe.
Temat: Wielka ucieczka z ZUS
Wielka ucieczka z ZUS
Gdy latami ZUS ratował system drenując kieszenie drobnych rzemieślników i
kupców to wszystko było OK. Nikt się nie dziwił, że muszą odprowadzać składki
obliczane w oparciu o średnią krajową, niezależnie od miejsca prowadzenia
działalności, niezależnie od dochodu. Że w zamian za te składki prawie nic im
się nie należało. Średnia emerytura niższa od miesięcznej składki, brak prawa
do chorobowego (konieczność dodatkowego ubezpieczenia), brak prawa do urlopów
wychowawczych i macierzyńskich itd. A dodatkowo ciągła biurokratyczna mitręga
w jakimkolwiek kontakcie z ZUS. Niech ZUS zacznie traktować ich jak KRUS
przedsiębiorców rolnych (takich co mają 50 ha i więcej) a przestaną szukać
takich możliwości.Temat: Naliczano nam źle składki!!!Może komuś się przyda!
Naliczano nam źle składki!!!Może komuś się przyda!
lubin.miasta.pl/content/view/561/
artykuł dość długi ale myślę, że warto przeczytać. Poniższy fragment dotyczy
pewnie niejednej z nas:

Jest niemal pewne, że jeśli w ciągu trzech ostatnich lat chorowaliśmy lub
przebywaliśmy na urlopie macierzyńskim, to nasz zasiłek został naliczony
nieprawidłowo. Do tej pory przy jego obliczaniu nie brano pod uwagę tych
składników wynagrodzenia, o których nie można się było dowiedzieć z
regulaminów wynagradzania, czy mają być wypłacone w okresie pobierania zasiłku
(nagrody, premie uznaniowe np. za wyniki, kwartalne, roczne oraz niektóre
dodatki). I choć były od nich potrącane składki na ubezpieczenie chorobowe
(2,45 proc.), to pracownik nie mógł z nich później skorzystać. Dzięki wyrokowi
TK można się starać o nadpłatę zasiłków wraz z odsetkami.

Dotyczy to też wynagrodzenia za czas choroby wypłacanego przez pracodawcę
(przez pierwsze 33 dni w roku), zasiłków opiekuńczych (opieka nad dzieckiem i
chorym członkiem rodziny), a także świadczeń rehabilitacyjnych.
Temat: Rząd chce, by ZUS płacił za czas choroby pracow...
To nie ZUS powinien placić tylko NFZ
Składki na ubezpieczenie zdrowotne pobiera ZUS tylko dlatego, że NFZ
(a wcześniej kasy chorych) nie były w stanie zorganizować sobie
infrastruktury i pracowników, którzy zajęli by się bieraniem składki
i wypłacaniem zasiłku. Tak więc ten mało interesujący fragment
działalności opieki zdrowotnej przeżucono na "jelenia" jakim jest
ZUS. Podobnie jest ze świadczeniami dla kombatantów, dodatkami
pielęgnacyjnymi i wieloma innymi, ktorych obliczaniem zajmuja się
pracownicy tej instytucji. Jeśli ktoś uważa, że obliczenie zasiłku
jest banalnie proste, to niech weźmie odpowiednią ustawę i na jej
podstawie wyliczy sobie zasilek chorobowy. Życze powodzenia :-)Temat: najtańsze OC-gdzie?
Tanie OC AXA zniżka 50zł za darmo

Krotki opis jak skorzystać z oferty promocyjnej:
Promocja w AXA *Poleć AXA Ubezpieczenia znajomym*.

Podając nr mojej polisy BA1387150/00 uzyskasz extra zniżkę 50zl (OC lub AC) lub 100zl (cały pakiet) na ubezpieczenie twojego samochodu (najlepiej numer przepisać ręcznie w rubrykę kalkulatora, bo przy kopiowaniu często zaznaczamy puste pole, czyli spacje, i wtedy kalkulator odrzuca numer)

SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ, OBLICZENIE SKŁADKI TRWA 3 MINUTY - NAPRAWDĘ WARTO
Wejdź na stronę:

KALKULATOR AXA www.axadirect.pl/quote/index.aspx
Wybierz opcję:

*Nie jestem klientem. Chce powołać się na numer polisy Klienta AXA*

bądź:
- zadzwoń: 19522
- zadzwoń: +48 22 599 9522
- wejdź na stronę: www.axa.pl i zamów oddzwonienie do Ciebie (bezpłatne)

Dzwoniąc ważne jest abyś także podał, że chcesz się powołać na nr polisy znajomego BA1387150/00 bo tylko wtedy dostaniesz zniżkę.

Na stronie jest tez opcja dzwonienia przez Skype, całkowicie za darmo. (starczy kliknąć na stronie *Zadzwoń przez Skype*)

www.axadirect.za.pl
Temat: Zniżka AXA AC 100zł za darmo
Zniżka AXA AC 100zł za darmo
Krotki opis jak skorzystać z oferty promocyjnej:
Promocja w AXA *Poleć AXA Ubezpieczenia znajomym*.

Podając nr mojej polisy BA1387150/00 uzyskasz extra zniżkę 50zl (OC lub AC)
lub 100zl (cały pakiet) na ubezpieczenie twojego samochodu (najlepiej numer
przepisać ręcznie w rubrykę kalkulatora, bo przy kopiowaniu często zaznaczamy
puste pole, czyli spacje, i wtedy kalkulator odrzuca numer)

SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ, OBLICZENIE SKŁADKI TRWA 3 MINUTY - NAPRAWDĘ WARTO
Wejdź na stronę:

KALKULATOR AXA www.axadirect.pl/quote/index.aspx
Wybierz opcję:

*Nie jestem klientem. Chce powołać się na numer polisy Klienta AXA*

bądź:
- zadzwoń: 19522
- zadzwoń: +48 22 599 9522
- wejdź na stronę: www.axa.pl i zamów oddzwonienie do Ciebie (bezpłatne)

Dzwoniąc ważne jest abyś także podał, że chcesz się powołać na nr polisy
znajomego BA1387150/00 bo tylko wtedy dostaniesz zniżkę.

Na stronie jest tez opcja dzwonienia przez Skype, całkowicie za darmo.
(starczy kliknąć na stronie *Zadzwoń przez Skype*)

www.axadirect.za.plTemat: AXA AXA AXA ZNIŻKA
AXA AXA AXA ZNIŻKA
Krotki opis jak skorzystać z oferty promocyjnej:
Promocja w AXA *Poleć AXA Ubezpieczenia znajomym*.

Podając nr mojej polisy BA1387150/00 uzyskasz extra zniżkę 50zl (OC lub AC) lub 100zl (cały pakiet) na ubezpieczenie twojego samochodu (najlepiej numer przepisać ręcznie w rubrykę kalkulatora, bo przy kopiowaniu często zaznaczamy puste pole, czyli spacje, i wtedy kalkulator odrzuca numer)

SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ, OBLICZENIE SKŁADKI TRWA 3 MINUTY - NAPRAWDĘ WARTO
Wejdź na stronę:

KALKULATOR AXA www.axadirect.pl/quote/index.aspx
Wybierz opcję:

*Nie jestem klientem. Chce powołać się na numer polisy Klienta AXA*

bądź:
- zadzwoń: 19522
- zadzwoń: +48 22 599 9522
- wejdź na stronę: www.axa.pl i zamów oddzwonienie do Ciebie (bezpłatne)

Dzwoniąc ważne jest abyś także podał, że chcesz się powołać na nr polisy znajomego BA1387150/00 bo tylko wtedy dostaniesz zniżkę.

Na stronie jest tez opcja dzwonienia przez Skype, całkowicie za darmo. (starczy kliknąć na stronie *Zadzwoń przez Skype*)

www.axadirect.za.pl
Temat: ulga podatkowa na dziecko - TVN24????? pytanie
uma przeciez wyraznie jest napisane:

Wystarczy, że złoży temu płatnikowi przed dniem 10 stycznia 2008r.
oświadczenie na druku PIT-12, że:

poza dochodami uzyskanymi od tego płatnika nie uzyskał innych
dochodów, z wyjątkiem dochodów ze sprzedaży nieruchomości, innych
opodatkowanych stawką zryczałtowaną , czy dochodów rozliczanych na
PIT-38 - niektóre dochody kapitałowe, albo dochodów z działalności
gospodarczej opodatkowanych ryczałtem czy kartą podatkową (dochodów
tych nie rozlicza się wg zasad ogólnych);
nie korzysta z odliczeń, z wyjątkiem odliczenia składek ZUS, zwrotu
nienależnie pobranych świadczeń oraz ulgi prorodzinnej;
nie korzysta z możliwości wspólnego opodatkowania małżonków lub jako
osoba samotnie wychowująca dziecko;
nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z wyjątkiem
zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne zwróconej ci właśnie przez
tego płatnika.
W takim wypadku płatnik jest obowiązany sporządzić za podatnika
roczne obliczenie podatku - na druku PIT-40. Składając oświadczenie
PIT-12 poproś pracodawcę o potwierdzenie daty odbioru na kopii
(zalecamy), albo też wyślij oświadczenie listem poleconym.
Temat: Łódzka firma wodzi ZUS za nos
choroba !!!
To jest chora instytucja. potwornie zbiurokratyzowana , zatrudniajaca prawie
same Panie po studiach i wyobrazcie sobie ,ze jedna Pani znalazla błąd w DRA ,
w wysokości obliczonej podstawy obliczenia składek , a co zatem idzie we
wszystkich składkach. [na kalkulatorze ograniczyłem ilość miejsc po przecinku
do dwóch i bład o 1gr , potem błedy powielone i sumarycznie 7gr ].Buntowałem
się w ZUS-ie, że to idiotyzm wysyłać do mnie zawiadomienie ,grozić zerwaniem
ubezpieczenia chorobowego i całym sznurem konsekwencji. Szefowa działu do
mnie ..." jak to ? chce Pan ,żeby koleżanka przy kontroli dostała naganę???..."
Powiedzcie - czy moje odczucia i chęci były niezwykłe ? Bo w ZUS-ie zwątpiłem.Temat: Lekarze z ŚCO wrócą do pracy?
Szanowny adwersarzu. Otóż w oświadczenie majątkowe wpisuje się dochód z poz. 35
formularza PIT. Wynik w tej pozycji powstaje poprzez odjęcie sumy pobranych
przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od sumy przychodów osiągniętych w
roku podatkowym, którego dotyczy przedmiotowe oświadczenie. Kwota z poz. 35
podzielona przez 12 (liczbę miesięcy) nie daje jednak "wynagrodzenia na rękę",
gdyż zawiera jeszcze składkę zdrowotną oraz składki na ubezpieczenie społeczne.
Jak widzisz Twoje obliczenia sugerujące, że dyrektorzy biorą na rękę po 15 000
PLN są zawyżone o ok. 1/3.

Nie wiem co ma wnieść druga część postu, na który odpisuje, ale jeżeli jest taka
potrzeba to ustosunkuję się do niej w paru słowach.
Zadłużenie w ZOZ i Szpitalu Miejskim powstało na skutek podstawowych błędów w
zarządzaniu tymi placówkami. Błędy te występowały, w przypadku ZOZ w latach
1999-2002, a w przypadku Szpitala Miejskiego w latach 1999-2005. Niestety
właściwe organy, powiadomione o znamionach popełnienia przez zarządzających tymi
placówkami w tych okresach, przestępstwa niegospodarności, niedopatrzyły się
znamion przestępstwa (ani nawet wykroczenia) przez dyrektorów tych placówek i
umorzyły postępowania. Jak widać, w majestacie prawa, dyrektor spzoz mógł
doprowadzać swój zakład do ruiny, nieponosząc za to żadnych konsekwencji. A co
do szybkości spłaty zadłużenia, to proszę się nie martwić na zapas. Będzie ono
spłacone szybciej niż się Tobie wydaje.
I na koniec: bardzo proszę mi nie grozić. Bo to karalne.Temat: Uważaj podając dane ubezpieczycielowi przez tel...
Uważaj podając dane ubezpieczycielowi przez tel...
"Wynikało z niego jednoznacznie, że pan Władysław jednak zgodę na zawarcie umowy wyraził; mówił np.: "Poszedłbym na to ubezpieczenie, bo XX tak podnosi ceny...", "Jednorazowo zapłacę składkę...". "

Bez jaj gdzie tu jednoznacznosc - "poszedłbym" ?? , a takie odpowiedzi mozna łatwo uzyskac odpowiednio manipulujac pytaniami przy obliczaniu składki .

Kpina , co to za prawo , wazne umowy bez podpisu do tego zerowa swiadomosc mocy prawnej tak luznej wydawaloby sie rozmowy.Temat: samochód a dochód
figrut napisała:

> Proszę w takim razie o jasną odpowiedź - jaką wyższą opłatę za
jakie
> ubezpieczenie

AC. Jeśli autorka ubezpieczy samochód od kradzieży, to przy
obliczaniu składki wyliczone zostanie większe pradopodobieństwo
zaistnienia szkody niż gdyby trzymała samochód w garażu zamkniętym
na prywatnej posesji. Wyższe prawdopodobieństwo szkody to wyższa
składka.

i w jaki sposób bardziej się psuje (po za rdzewieniem i ciężkim
> odpalaniem w mrozy, bo akumulator i w garażu w takie mrozy będzie
miał problem)
> stojąc pod blokiem.

Nie jestem mechanikiem, ale jestem pewna, że rdza nie służy
samochodom... nie wiem, co jeszcze mam tutaj tłumaczyć?
Temat: ciąża,wyrównanie wynagrodzenia a zasiłek chorobowy
ciąża,wyrównanie wynagrodzenia a zasiłek chorobowy
Szanowna Pani Agnieszko,
w maju 2008 r dostałam podwyżkę i z tego tytułu zostało mi wypłacone
wyrównanie wynagrodzenia począwszy od stycznia 2008 r. Od 10 do 19
czerwca 2008 r. byłam na zwolnieniu lekarskim tzw. ciążowym. Kolejne
zwolnienia lekarskie również "ciążowe" to: 09.07.08- 24.07.08,
25.07.08- 12.08.08, 13.08.08- 31.08.08. Z dniem 1 sierpnia (ponieważ
minęły 33 dni mojej choroby) została mi wyliczona średnia z 12
miesięcy poprzedzających pierwszy dzień choroby (czyli 10.06.2008).
Moja firma zatrudnia więcej niż 20 osób, więc wypłaty zasiłku i
obliczenia średniej dokonała sama. Moja pensja składa się z
wynagrodzenia zasadniczego i premii kwartalnej która to wlicza się
do podstawy, od której naliczana jest składka na ubezpieczenie
chorobowe. Z informacji uzyskanej od pracodawcy do obliczenia
średniej do wypłaty zasiłku chorobowego nie zostały wliczone ani ww.
premie, ani wyrównanie pensji, które zostało wypłacone w maju. Czy
jest to zgodnie w świetle wyroku TK dotyczącego wypłacania zasiłku
chorowego? Co należy w takiej sytuacji zrobić? Jak to jest z tym
wyrównaniem pensji, wlicza się to czy się nie wlicza? Dziękuję i
pozdrawiam.Temat: POmocy - Problem z rozliczeniem PIT- program elfin
POmocy - Problem z rozliczeniem PIT- program elfin
Hej,
czy ktos moze mi wytlumaczyc czy składki na ubezpieczenie zdrowotne, ktore
odliczamy od podatku, to te "pobrane" czy "odliczone" czy moze ich suma???
Chodzi mi o pozycje 74 i 75 z PIT 11.
Moze sie ktos orientuje, bo nie wiem co wpisac, mimo ze i tak posluguje sie
programem do obliczania Elfin.
A jesli ja nie pracuje wogole, nie jestem zatrudniona - to wiadomo nie
wpisuje swoich dochodow. Ale czy nie wpisuje sie moich skladek zadnych?
przeciez maz cos za mnie placi chyba, no bo jestem ubezpieczona...
POmozcie zakreconej
pozdr.
Temat: wynagrodzenie za chorobowe bez premii
wynagrodzenie za chorobowe bez premii
Czy słyszeliscie,że jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat ktoś był na
długotrwałym zwolnieniu lekarskim i pozbawiony był premii, będzie
mógł odzyskać pieniądze. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 24
czerwca (sygn. SK 16/06) uznał, że gdy pracownik otrzymuje premię,
od której firma płaci składki na ubezpieczenia społeczne, powinna
ona zostać uwzględniona w podstawie obliczenia zasiłku chorobowego
przysługującego podczas zwolnienia lekarskiego. Pod warunkiem
jednak, że taka premia nie była faktycznie wypłacana w czasie
choroby pracownika.Przepisy o wliczaniu premii do podstawy zasiłku
chorobowego powodowały niejednokrotnie problemy orzecznicze. Wyrok
Trybunału Konstytucyjnego rozwiewa wątpliwości i wskazuje na
prawidłową interpretację przepisów ustawy z 25 czerwca 1999 r. o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa. Pracownicy, którzy chcą się upomnieć o
wyrównanie wysokości tego świadczenia, muszą jednak pamiętać o
trzyletnim okresie przedawnienia roszczeń. Stosowne świadczenie
będzie należne pracownikowi lub byłemu pracownikowi wraz z
ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia powstania zaległości.Temat: Mamy kadrowe - 2 pytania ?????????
Mamy kadrowe - 2 pytania ?????????
Mam jedno 2 pytania:
1- odnośnie ustalania podstawy wymiaru zasilków chorobowych. Czy Nagrody Z
Zakladowego Funduszu Nagród-tzw. trzynastki są wylaczone z podstawy wymiaru
czy też nie?
2-Czy zasilek opiekuńczy stanowi podstawe wymiru skladek na ubezpieczenie
spoleczne.Czy przy jedo obliczaniu stosuje się te same zasady co przy
obliczaniu zasilku chorobowego?Temat: Felieton. Jak jeździsz, tak płacisz
Towarzystwa nie są głupie i tak sobie obliczają ceny polis, żeby nie stracić. W
Polsce obowiązuje model polis dla samochodu, który jest średnio dorzeczny, bo
uniemożliwia ocenę szkodowości kierowcy przy obliczaniu składki w sytuacji, gdy
z samochodu korzystają inni kierowcy niż właściciel. Oczywiście można sobie
wyobrazić inny schemat ubezpieczeń, np. opisany powyżej. Jest on chyba bardziej
sprawiedliwy (jak się domyślam, wymiar składki zależy i od cech pojazdu, i od
cech kierowcy?), ale droższy w akwizycji i przetwarzaniu.Temat: Czy umowa-zlecenie liczy się do stażu pracy??
trochę to bez sensu, co piszesz
umowa zlecenie jest umową od której płaci się podatek oraz składki na ZUS,
zrezygnować jedynie można ze składki na ubezpieczenie chorobowe.
w tej sytuacji praca na umowę zlecenie powinna być wliczana do stażu pracy
wymaganego do obliczenia np. emerytury
faktycznie jednak nie liczy się do wyliczania urlopuTemat: Zdolność kredytowa - działalność
Zdolność kredytowa - działalność
Witam,

Od 3 lat prowadzę działalność gospodarczą. Obecnie rozglądam się za kredytem hipotecznym. Za każdym razem, przy obliczaniu zdolności kredytowej pada pytanie o średni dochód netto za poprzedni rok. I tu mam problem, bo nie wiem jaką informację podać.
Mam przed sobą rozliczenie roczne (PIT-36), w którym rozliczałem się z małżonką. Dochody małżonki nie będą brane pod uwagę, ponieważ obecnie nie pracuje (opiekują się dzieckiem). Rozumiem, że trzeba podzielić odpowiednią wartość z PIT przez 12 i w ten sposób wyjdzie średni miesięczny dochód. Problem w tym, że nie wiem która wartość podzielić. Mam następujące pola(w nawiasach kody z pita):
Pozarolnicza działalność gospodarcza:
- Przychód(53)
- Koszty uzyskania przychodów (54)
- Dochód (55)
I wydawało mi się że wartość z pola 55 mam podzielić przez 55. No ale w deklaracji mam jeszcze inne pola, np:
- Dochód po odliczeniu dochodu zwolnionego, strat i składek na ubezpieczenie społeczene (143)
- dochód do opodatkowania (w sekcji H - obliczenie podatku) (167)

Dodatkowo zastanawiam się, jaki dokument przedstawia się w banku aby udokumentować dochód za poprzedni rok. Czy wystarczy przestawienie kserokopii PIT-a? PIT wysyłam pocztą i nie bede miał potwierdzenia z US (jedynie potwierdzenie odbioru z poczty). Czy wystarczy że razem z PIT-em przedstawie w banku oryginał książki przychodów i rozchodów za 2008 rok.
A może będe musiał pobrać z US jakieś zaświadczenie?

Czy ktoś z szanownych forumowiczów może mi wyjaśnić powyższe kwestie?
Temat: PIT-37 - problem - prosze o pomoc! :)
wlodekbar napisał:

> Fora pieniezne milcza, jak na razie przynajmniej.
> Mam problem.
> Dochód wyszedł mi, załóżmy, x.
> Ale nie potrafię sobie poradzić z ostatnią częścią 2. strony pit-u:
> 'E. OBLICZENIE PODATKU'.
> Bo 'podstawa obliczenia podatku' równa się dochodowi!
> Czy to możliwe???

A nie płaciłeś żadnych składek na ubezpieczenie społeczne?
Temat: W którym TU najtańsze OC w Warszawie?
Kod zniżkowy AXA OC 50 zł lub OC+AC 100zł
Tanie OC AXA zniżka 50zł za darmo

Krotki opis jak skorzystać z oferty promocyjnej:
Promocja w AXA *Poleć AXA Ubezpieczenia znajomym*.

Podając nr mojej polisy BA1387150/00 uzyskasz extra zniżkę 50zl (OC lub AC) lub
100zl (cały pakiet) na ubezpieczenie twojego samochodu (najlepiej numer
przepisać ręcznie w rubrykę kalkulatora, bo przy kopiowaniu często zaznaczamy
puste pole, czyli spacje, i wtedy kalkulator odrzuca numer)

SPRAWDŹ ILE MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ, OBLICZENIE SKŁADKI TRWA 3 MINUTY - NAPRAWDĘ WARTO
Wejdź na stronę:

KALKULATOR AXA www.axadirect.pl/quote/index.aspx
Wybierz opcję:

*Nie jestem klientem. Chce powołać się na numer polisy Klienta AXA*

bądź:
- zadzwoń: 19522
- zadzwoń: +48 22 599 9522
- wejdź na stronę: www.axa.pl i zamów oddzwonienie do Ciebie (bezpłatne)

Dzwoniąc ważne jest abyś także podał, że chcesz się powołać na nr polisy
znajomego BA1387150/00 bo tylko wtedy dostaniesz zniżkę.

Na stronie jest tez opcja dzwonienia przez Skype, całkowicie za darmo. (starczy
kliknąć na stronie *Zadzwoń przez Skype*)

www.axadirect.za.pl
Temat: Opieka na dziecko.
Uściślając

Zasiłek opiekuńczy płatny jest w wysokości 80 % od podstawy.

W podstawie wymiaru świadczeń chorobowych uwzględnia się składniki
wynagrodzenia, które w myśl postanowień układów zbiorowych pracy lub przepisów o
wynagradzaniu są pomniejszane za okresy pobierania świadczeń. Przy obliczaniu
świadczeń uwzględnia się także składniki, które (pomimo braku odpowiednich
zapisów w przepisach wewnątrzzakładowych) nie są wypłacane za okresy absencji
chorobowej.

Powyższe rozstrzygnięcie wynika z art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej oraz z wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r., sygn. akt SK 16/06 (Dz. U.
nr 119, poz. 771).

Podsumowując: w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych należy uwzględnić
wszystkie składniki wynagrodzenia, od których odprowadzana jest składka na
ubezpieczenie chorobowe, a które nie są wypłacane za okresy absencji chorobowej.
Ważne jest to zdanie, że składniki te nie są wypłacane jeśli chorujecie. Jeśli
natomiast premię uznaniową otrzymujecie nie zależnie od tego czy chorujecie czy
nie, nie jest ona wówczas brana do podstawy zasiłku.
Temat: prosba o rade dot zwolnienia lekarskiego
70 proc stawki. za pobyt w szpitalu i 80 za pobyt w domu.

za pazdziernik (czyli mniej niz okres zwolnienina - w zwolnieniu
czesc zabiora Ci jeszcze z wrzesnia) za 2 dni pobytu w szpitalu: 36
pln brutto plus 29 dni za pobyt w domu: 588 pln brutto. Od tego
musisz odliczyc zaliczke na podatek, nie odlicza sie natomiast od
tego skladek na ubezpieczenie spoleczne.

Pierwsze 33 dni placi pracodawca, potem zus.
Ciezko mi sobie wyobrazic, jak pracodawca mialby Cie wykiwac na
obliczaniu zasilku chorobowego...Temat: dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku
dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku
Witam,
Moja studiująca córka uzyskała w 2007 r. przychód w wysokości 3.950,00 zł, przy kosztach jego uzyskania 434,00 zl, a więc liczony w ten sposób dochód córki jest wyższy ponad kwotę wolną od podatku tj. 3015 zł.
Natomiast jej dochód stanowiący podstawę obliczenia podatku (po odliczeniu od przychodu kosztów jego uzyskania oraz składek na ubezpieczenie społeczne) wynosi 2.850zł, co powoduje, że jest ona zwolniona z obowiązku zapłaty podatku, a pobrane zaliczki na podatek zostaną córce zwrócone.
Czy słusznie więc rozumiem, że córka osiągnęła dochód w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku? A jeżeli tak – to według mnie przysługuje mi odliczenie ulgi na córkę w zeznaniu podatkowym za rok 2007…
Jednak według opinii Urzędu Skarbowego oraz Krajowej Informacji Podatkowej dla wyliczenia dochodów córki przyjmuje się dochód pomniejszony jedynie o koszty jego uzyskania, a ponieważ przekracza kwotę 3.015 zl. - ulga na córkę mi nie przysługuje.
Ponieważ, z uwagi na umieszczenie w przepisie o uldze rodzinnej sformulowania, iż ulga ta przysługuje "jeżeli dzieci nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem (...) dochodów do wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku" - bardzo się pogubiłam w interpretacji pojęcia "dochód w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku” - bardzo proszę o wyjaśnienie, czy dochód mojej córki jest właśnie takim dochodem i czy stanowisko US i KIP jest słuszne?
Pozdrawiam serdecznie.Temat: Źle naliczano nam zasiłki!!!Może ktoś skorzysta!!!
artykuł dość długi ale myślę, że warto przeczytać. Poniższy fragment dotyczy pewnie niejednej z nas:

Jest niemal pewne, że jeśli w ciągu trzech ostatnich lat chorowaliśmy lub przebywaliśmy na urlopie macierzyńskim, to nasz zasiłek został naliczony nieprawidłowo. Do tej pory przy jego obliczaniu nie brano pod uwagę tych składników wynagrodzenia, o których nie można się było dowiedzieć z regulaminów wynagradzania, czy mają być wypłacone w okresie pobierania zasiłku (nagrody, premie uznaniowe np. za wyniki, kwartalne, roczne oraz niektóre dodatki). I choć były od nich potrącane składki na ubezpieczenie chorobowe (2,45 proc.), to pracownik nie mógł z nich później skorzystać. Dzięki wyrokowi TK można się starać o nadpłatę zasiłków wraz z odsetkami.

Dotyczy to też wynagrodzenia za czas choroby wypłacanego przez pracodawcę (przez pierwsze 33 dni w roku), zasiłków opiekuńczych (opieka nad dzieckiem i chorym członkiem rodziny), a także świadczeń rehabilitacyjnych.

Ja własnie piszę wniosek do pracodawcy.Zobaczymy co z tego wyjdzie.Pozdrawiam!!!Temat: Staż absolwencki
Staż absolwencki
Witam
Jak rozliczyc stypendium uzyskane ze stażu absolwenckiego ( skierowanie z
urzędu pracy)?
1. Dokładnie mi chodzi o część C1 Dochody - w którym wierszu należy wpisac
dochód?
2. W PIT 11 nie mam wpisanych żadnych kosztów uzyskania przychodów czy musze
je jakoś obliczać sama?
3. Również nie mam wpisanych żadnych składek na ubezpieczenia społeczne i na
zdrowotne mam wpisane 0,00. Czyli w rozliczeniu wpisuje wszędzie 0,00?

Wpisałam tak jak jest w Pit 11 i wyszlo mi ze cała podana zaliczka na podatek
przez płatnika znalazła się w nadpłacie? Czy tak może byc?

Pozdrawiam i dziękuję za szybka odpowiedź.
Temat: ryczałt ewidencjonowany
Ryczałt w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika w roku podatkowym zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o ile nie została odliczona od podatku dochodowego. Podatnicy są zobowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według właściwej stawki i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania.
Co do kosztów wysyłki stanowią one przychód podlegający opodatkowaniu. Dodatkowo nadmieniamy, że forum dotyczy rozliczeń za 2007 rok z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
Temat: Lesaing a Toyota Rav4
Nie mam pojecia co bylo podstawa do obliczenia skladki 6 kPLN na 3 lata (w 2003
roku), ale wiem, ze wynosila tyle samo dla Vectry Caravan jak i dal Meganki 5d.
Wiec pewnie jest to jakas kwota zryczaltowana. Wiem, ze w Masterlease samemu sie
ubezpiecza samochod (moze w takim przypadku to Ty dostajesz odszkodowanie i masz
tylko obowiazek splacic leasing do konca), ale nie wiem dokladnie, dopiero sie
przymierzamy do nowej umowy.

W przypadku leasingu operacyjnego nie ma problemu, bo nie interesuje Cie, czy
samochod zginal, czy co, leasingodawca musi Ci zapewnic srodek komunikacji i
koniec, przynajmniej z tego co wiem tak to wyglada.

Co do ubezpieczenia, to sie wogule upewnij, ze cokolwiek dostaniesz, jak auto
zginie, lub zostanie skasowane, poniewaz nie jestes jego wlascicielem (zalezy to
od umowy leasingowej, niech Ci to dokladnie wytlumacza). Faktycznie jest tak, ze
jesli szkoda calkowita wystepuje w ciagu pierwszego roku eksploatacji to czesc
ubezpieczycieli wyplaca rownowartosc nowego samochodu z salonu, a raczej kwote z
faktury.

Pzdr
Temat: Będą podwyżki rent i emerytur
No tak promować nieróbstwo. Przez 60 lat kobieta lub 65 lat mężczyzna nic nie
robili - chodzili tylko do pracy i wychodzili sobie emeryturę. Ci co maja rentę
też ją zapewne dostali za darmo. Sprawdź najpierw co tak naprawdę wzrasta i o ile.
Skala procentowego przyrostu ma się tak. 1000 zł brutto przy powiedzmy 5 %
wzroście to 50 złotych brutto z tego procentowo odliczane są składki na
Ubezpieczenia społeczne itd Vat i na rączkę dostaniesz akurat powiedzmy na
czysto 25 złotych. Teraz to samo obliczenie w stosunku do dosyć wysokiej renty
600 złotych to 5% wyniesie ci 30 złotych do odliczeń z czego otrzymasz 10
złotych przy dobrych układach. Chyba więcej wydasz na papierosy niż rencista na
lekarstwa. Proś Boga abyś TY nie musiała kiedyś być w tej sytuacji gdy
przepracujesz ponad 20 lat i będziesz miała wypadek. A wypadki chodzą po ludziachTemat: 50% bonifikata w opłacie za użytkowanie wieczyste.
> Ale oprócz bonifikat przewidzianych w ustawie często gminy dają znacznie
większe bonifikaty (90% - 99%) na podstawie uchwał rady gminy/miasta.

Tak jest głównie w sytuacji przekształcania prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności.
Na razie chciałem skorzystać z bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste.
Właśnie drastycznie podnieśli opłatę więc się trzeba bronić.
Chodzi o to, że zapis w w/w artykule jest nieprecyzyjny. Przyznał to nawet pan,
który zajmuje się tym w mojej gminie. Chodzi głównie o sposób obliczania dochodu
na jednego członka rodziny. Tak jak napisałem wyżej moje wątpliwości budzi fakt,
że Prezes GUS podaje średnią za ostatni kwartał, a mnie urząd każe liczyć
średnią z całego roku. Teraz jeszcze wymyślili sobie, że biorą średnią ogłaszaną
przez GUS z całego roku 2008(oczywiście jest niższa niż za ostatni kwartał 2008)
choć artykuł wyraźnie mówi o ostatnim kwartale.
Jak się zwracam w firmie o zaświadczenie o dochodzie to standardowo też mi go
liczą z ostatnich trzech m-cy. No, ale niech tam. Podatek jest za rok więc niech
będzie rok. Tutaj Pan Urzędnik też jest nie do końca fair bo radzi mi wziąć
dochód z PIT-a rocznego, który właśnie dostałem podzielić przez liczbę m-cy i
liczbę członków rodziny. Słowem nie wspomina, że zazwyczaj odlicza się w takiej
sytuacji od dochodu składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Kiedy go o
to zagaduję zaczyna kręcić, że to właściwie też nie jest do końca sprecyzowane,
że on mi radzi pozostać przy samym dochodzie bo z tymi składkami to różnie bywa,
w jednych PIT-ach są ujęte w innych nie (?!)Temat: Czy jest limit emerytury z OFE i ZUS?
Dzień dobry. Rzeczywiście w starym systemie istniało ograniczenie wysokości
świadczenia emerytalnego. Płaciliśmy składki od całości wynagrodzenia, ale
podstawa wymiary emerytury, czyli zarobki służące do obliczenia wysokości
świadczenia nie mogły przekraczać 250% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej. Dodatkowo wysokość świadczenia nie mogła być wyższa niż 100% podstawy
wymiaru jego obliczenia.
Obecnie składki na ZUS na ubezpieczenia emerytalno-rentowe płacimy do
30-krotności prognozowanego na dany rok wynagrodzenia w gospodarce narodowej
(czyli w dużym skrócie do 250% miesięcznie), a suma zgromadzonych składek (w ZUS
„zaksięgowana” i waloryzowana a w OFE inwestowana) stanowić będzie podstawę
obliczenia w przyszłości emerytury. Ale tę podstawę dzielić będziemy przez
średnie dalsze trwanie życia w wieku przejścia na emeryturę, co oznacza zmiany w
stosunku do starego systemu zarówno w stosunku do zarabiających poniżej jak i
powyżej średniego wynagrodzenia. Dla wszystkich oznacza niższą stopę zastąpienia
utraconego zarobku (czyli wysokość emerytury do wysokości osiąganych zarobków).
Ograniczenie wysokości składki oznacza, że np. zarabiając 400% przeciętnego
wynagrodzenia, składki odprowadzane są od 250% i ta kwota stanowi podstawę
obliczenia emerytury. W praktyce osoba ta po przejściu na emeryturę otrzyma może
20%-30% swoich zarobków.
Temat: Ubezpieczenie emerytalne.Ile %???
11% pracownik, 12,8 pracodawca National Insurance
Rozumiem że chodzi o obowiązkowe ubezpieczenie społeczne National Insurance. W
tym przypadku podstawowa stawka to 11% potrącane pracownikowi i 12,8% płaci
pracodawca ponad pensję brutto. Z pensji pracownika potrącany jest jeszcze
podatek PAYE.

Ale uwaga: Stawki te obliczane są od kwoty powyżej 97 funtów tygodniowo (a od
kwietnia 2007 - od zarobków powyżej 100 funtów tygodniowo. Dlatego przy
zarobkach na poziomie 180-250 funtów tygodniowo składki National Insurance
wynoszą po ok 5-6% od pracownika i 6-7% od pracodawcy.

W Polsce ZUS naliczany jest już od pierwszej zarobionej złotówki, dlatego
rożnica między kosztami ZUS a NI jest znacznie większa niż wynika to z
płaconych składek.

Podobnie jak w Polsce, w UK istnieje granica zarobków, powyżej której składki
się obniżają. Od dochodu powyżej £645 (od kwietnia 2007 - £670) z pensji
pracownika potrącane jest 1%.

Dotyczy to osób pracujących na etacie "employees".

Osoby prowadzące działalność gospodarczą ("self-employed") płacą niezależnie od
dochodu kwotę £2,10 (od kwietnia - £2,20) tygodniowo plus 8% dochodu powyżej
£5035 (od kwietnia £5225). Powyżej £33540 (£34, 840) składka spada do 1%.

Aktualne stawki dostępne są tutaj:
www.hmrc.gov.uk/rates/nic.htm

www.jobland.pl/zasady/uk.php#5
Temat: Wpływy z PIT w 2004 r. wzrosły o 5 mld zł
Trochę masz racji z Twoim wykładem o obliczaniu podatku tylko nie mogę sie
zgodzić, że się nie uczę bo robię to od 15 lat. Sam prowadzę księgowośc
(książkę),rozliczam pracowników Pit4, Zus (Płatnik), Listę płac sporządzam w
Exelu gdzie mam dokładny algorytm obliczania podatku i składek ZUS i trochę mam
tego już dość (ostatnio dostałem z ZUS deklaracje do skorygowania za 2000r które
wtedy zakwalifikowano jako poprawne).
Do rzeczy
Chodziło mi nie obliczanie dokładne podatku, ale o sprowokowanie dyskusji Na ile
musi być przygotowany młody lub poczatkujacy przedsiebiorca aby rozpocząc
działalnośc gosp. Może ten podatek wynośić 20%,
0 lub 50% wszystko zależy od tego jakie mamy przychody, jakie koszty, jakie,
ulgi, itd.Gdzxie jest czas na prowadzenie działalności gosp. dty cały czas
zapełnia księgowość.
Jeszcze jedno:
Dochód podałem po odliczeniu składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne też jest
podatkiem bo jak go nie zapłacę, to zapłacę podatek a te 50zł w tą czy drugą
stronę to naprawdę nie ma znaczenia
pozdrawiam KubaTemat: ELEKTORAT PiS ZNOWU W AKCJI
Co ty pleciesz łosiu. Połowa emerytów i rencistów to wieśniacy, a oni nigdy nie
> > płacili żadnych składek, więc nie mają czego odbierać.

Może jakaś statystyka?, w Polsce od dawna 50 % ludności nie pracowało w
rolnictwie, dlaczego połowa świadczeniobiorców, to ex-rolnicy?

>a kraj jest na tyle zamożny, że ludzie nie musza się szczególnie
eksploatować.

Prawda, pracują krócej by osiągnąć świadczenia, w rocznym zestawieniu czasu
pracy są też daleko za nami, często nazywani są wieśniakami Europy.

Pieniądze z naszych ubezpieczeń emerytalnych przeminęły wraz z komuną, która
> wliczała je do aktualnych budżetów. Obecnych emerytów i rencistów - i tych,
> którym świadczenia słusznie się należą, ale również młodych, zdrowych wałkoni
i

Komuny nie do 15 lat, a pracownik, który pracuje 15 lat, płaci w tym czasie:
przyjmijmy 30000 składki rentowej i 63000 emerytalnej ( przyjęto 200 rentowa/
miesiąc, 350 emerytalna/miesiąc, składki relatywnie niskie, obliczenia w
cenach stałych, bez kapitalizacji) czyli zgromadził kapitał prawie 100000 pln.
Jeśli ktoś pracował w sumie 30 lat: 15 lat w komunie i 15 lat po komunie, to
jako świadczeniobiorca nie jest oszustem. Miał przymusową lokatę w banku ZUS,
a teraz korzysta ze zgromadzonych oszczędności. Nikt go nie utrzymuje. Inny
problem, to fakt, że aktualne składki powinny być inwestowane, a nie
natychmiast wydawane na bieżące świadczenia, ale to nie jest problem
świadczeniobiorcy, który swój udział wnosił regularnie.
Temat: Składki ZUS: chorobowe/zdrowotne... o co chodzi?
Rentowo/emerytalne
- płacone razem, jako jedno. Decyduje o tym, czy umowa zalicza ci się do tzw.
stażu pracy, branego pod uwagę podczas obliczania emerytury. Uprawnia do
emerytury czy renty, mówiąc krótko. Warto płacić, bo kiedyś na tę emeryturę
musisz zacząć zbierać, a jakby ci się coś nie daj boże stało, to przynajmniej
rentę dostaniesz.

Zdrowotne
- tzw. składka na Narodowy Fundusz Zdrowia. Uprawnia do korzystania z
publicznego systemu opieki zdrowotnej, leczenia szpitalnego, sanatoryjnego,
badań itepe. Nie uprawnia do zasiłku chorobowego. Płacenie jest obowiązkowe. Pod
koniec roku wpłacone składki* odpisujesz sobie od podatku i dostajesz zwrot.

Chorobowe
- składka na zasiłek chorobowy, czyli to, co dostajesz w razie zwolnienia
lekarskiego. Inaczej po prostu podczas choroby nie dostajesz nic, żadnych pieniędzy.

Jest jeszcze wypadkowe, ale to chyba już pracodawca płaci (ubezpieczenie od
wypadków przy pracy, itd.)

*Odpisujesz nie całość, tylko jakąś większą część; chyba 5% odpisuje sobie
pracodawca, a resztę ty.
Temat: Debata ekonomistów: winna demografia, nie OFE
glosie z Gdanska, moze cie pociesze,
ale to juz ostatnia taka generacja niemieckich emerytow.
Ich emerytury nie sa bardzo wysokie. Oni maja pieniadze, bo oszczedzali i
przepracowali swoje 40-45 lat nie bedac bezrobotnymi.
Prawie 80% mezczyznych, ktorzy dzisiaj maja 70 i wiecej lat miala kapitalowe
ubezpieczenie na zycie. To ubezpieczenie wyplacone po skonczeniu 65 lat pozwala
obecnnym emerytom na extra wydatki.
Emerytura wystarcza jedynie na skromne zycie.
Przyszle pokolenia pracujacych dostanie nizsze emerytury, bo w obliczenia
wlaczono czynnik demograficzny. Co 5 pracujacy zarabia dzisiaj tak malo, ze
dostaje jeszcze zasilki np. mieszkaniowy. Oni juz nic na starosc nie odloza, bo
z czego.
"OFE" juz w Niemczech sa, tylko nieobowiazkowe. Nazywa sie to Riester-Rente.
Jesli zawrzesz umowe, panstwo nawet doplaca ci pare euro miesiecznie. Ale
pierwsze 2-3 lata twoich skladek idzie na prowizje funduszu.
I do wszystkich, ktorym sie wydaje, ze pieniadze przeznaczone na emeryture mozna
zainwestowac z 10% zyskiem.
Przestancie marzyc: nie ma takich bezpiecznych lokat kapitalu.
U podstaw obecnego kryzysu sektora finansowego lezy miedzy innymi, dazenie
zarzadzajacych funduszami emerytalnymi w USA, do zapewnienia wysokich zyskow.
Oni mieli duzo pieniedzy do ulokowania na rynkach finasowych i to z mysla o tych
pieniadzach sektor finansowy wymyslal coraz nowsze "produkty finasowe".
Od stycznia istnieje ubezpieczenie emerytalne w Chinach. Gdzie wedlug was mozna
ulokowac pieniadze ponad 300 mln Chinczykow na rynkach kapitalowych?
Temat: Wielka Brytania: operacje nie dla palaczy
Rozwiazanie = prywatne ubezpieczenia zdrowotne
Wtedy kazdy bedzie sam sobie placil skladke zdrowotna, a firmy ubezpieczeniowe
obliczac ja beda na podstawie ryzyka.

Palacze, otyli, milosnicy sportow ekstremalnych itp. beda placic wiecej, ale nie
beda musieli sie martwic tym, ze ktos im odmowi zabiegu.

Tylko oczywiscie nalezy zlikwidowac panstwowe systemy ubezpieczen i panstwowe
szpitale. Dzieki temu ludziom odda sie ich pieniadze z podatkow i pozwoli na
wykupienia prywatych polis ubezpieczeniowych.Temat: a jaka jest rzeczywistość na granicy niemieckiej?
Albo rzuć palenie:) Zdrowiej!

Tutaj akurat Niemcom się nie dziwię ( strach przed szmuglem z Ukrainy i Rosji),
tym bardziej, że my wynegocjowaliśmy dość długi okres przejściowy na akcyzę na
nasze papierosy. A szkoda, bo w Polsce zaczynają nie tyle palić, co kopcić, jak
lokomotywy już nastolatki w gimnazjum.

Mam nadzieję, że przyszłe ubezpieczenia zdrowotne wezmą to pod uwagę podczas
obliczania RYZYKA UBEZPIECZENIA i związanej z nim wysokości składki.

Póki co zwiększoną akcyzę można by w części przeznaczyć na kardiologię i
onkologię.

No ale papierochy to towar polityczny, nie śmie być drogi, bo NARÓD ma palić
tanio, a niepalący i tak dołożą do kosztów leczenia palących...Temat: a jaka jest rzeczywistość na granicy niemieckiej?
Gość portalu: Travel napisał(a):

> Albo rzuć palenie:) Zdrowiej!
>
> Tutaj akurat Niemcom się nie dziwię ( strach przed szmuglem z Ukrainy i Rosji),
>
> tym bardziej, że my wynegocjowaliśmy dość długi okres przejściowy na akcyzę na
> nasze papierosy. A szkoda, bo w Polsce zaczynają nie tyle palić, co kopcić, jak
>
> lokomotywy już nastolatki w gimnazjum.
>
> Mam nadzieję, że przyszłe ubezpieczenia zdrowotne wezmą to pod uwagę podczas
> obliczania RYZYKA UBEZPIECZENIA i związanej z nim wysokości składki.
>
> Póki co zwiększoną akcyzę można by w części przeznaczyć na kardiologię i
> onkologię.
>
> No ale papierochy to towar polityczny, nie śmie być drogi, bo NARÓD ma palić
> tanio, a niepalący i tak dołożą do kosztów leczenia palących...

Po prostu lobby alkoholikow w unii jest mocniejsze - jak widac po cenach i ilosciach dopuszczonych do zabrania na "uzytek prywatny"Temat: odpowiem na pytania związane z KRUS :)
Witam,
Mam pytanie w zwiazku z ubezpieczeniem.Jakis czas temu bylem na
stazu absolwenckim i w zwiazku z tym odprowadzalem skladki do
ZUS.Od ponad roku oplacam KRUS - ubezpieczenie NA WNIOSEK , poniewaz
mam tylko 0,70 ha gruntow (byc moze w przyszlosci dokupie wiecej).W
przyszlosci prawdopodobnie podejme prace i ponownie bede placic
ZUS.Czy lata "w ZUS" i lata "w KRUS" sumuja sie do obliczania stazu
(lat) pracy?Kto bedzie mi w przyszlosci wyplacal emeryture - ZUS,
czy KRUS?A moze za lata ubezpieczenia rolniczego - KRUS, a za
pozostale - ZUS ?Pisalem w tej sprawie do KRUS-u, ale wciaz nie
dostaje odpowiedzi.Prosze o porade.Pozdrawiam,Temat: Co was dziwi w innym kraju?
Sposob obliczania pensji w Niemczech
Powiedzmy ze firma zatrudnia pracownika za 30 tys. Euro na rok. To znaczy ze:
-Pracownik po odciagnieciu podatkow i roznych skladek na reke dostaje mniej-wiecej polowe z tego,
-Firma wydaje jakies 45 tys., bo pracodawca placi czesc skladek na rozne obowiazkowe panstwowe czy ustawowe ubezpieczenia.

W sumie te "30 tys." nie znaczy nic.Temat: dochod
art. 26 ustawy PDOF:

"Podstawę obliczenia podatku,(...) stanowi dochód (...) po odliczeniu kwot:
(...) składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.) ..."

Tzn.: dochód to przychody minus koszty, a podstawa opodatkowania to dochód minus składki (i ewent. kilka innych pozycji)
Temat: Zarobki w Polsce przescignely amerykanskie
Podatki sa rozne w roznych stanach i counties. Rozne firmy dokonuja
roznych potracen na ubezpieczenia w tym medyczne. Ja nie widzialem
jeszcze zadnego wiarygodnego badania podajacego zarobki netto.
Mozna sobie dokonac uproszczonego ciecia plac, wtedy zarobki netto
= ~2/3 brutto. Przy czym 1/3 to razem podatki i "ubezpieczenia"
obowiazkowe czyli skladki. To masz wtedy 2/3 z okolo 35 tysiecy
dolcow = ~23 tysiace rocznie. Ale to jest niedokladne obliczenie -
bo zarobki netto sa w rzeczywistosci troche wyzsze. Dodatkowo sa
rozne dane w zaleznosci od badan. Masz Community Survey, Decennial
Census, Survey of Income i inne badania. Wedlug mnie, najlepszym i
najaktualniejszym badaniem jest oczywiscie CPS. Tutaj masz tabelke:

pubdb3.census.gov/macro/032007/perinc/new10_001.htm
Tutaj pisze, ze dochod 1 osoby 'median' w kategorii "full time"
czyli pelny etat = 35,600. Ale part time - czyli niepelny etat daje
juz wynik 30,400. Kazdy wynik ma swoja wymowe. Kazde badanie daje
jakas prawdziwa liczbe w ramach swojej metodologii i liczby sie
roznia. Samemu trzeba sobie to poczytac i przemyslec.Temat: Umowa zlecenie a ciągłość pracy
Przy ustalaniu prawa do emerytury i renty (stażu emerytalnego) i obliczaniu ich
wysokości uwzględnia się okresy składkowe i nieskładkowe. Do okresów
składkowych zalicza się wg. art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z 17.12.98 o emeryturach
i rentach z FUS m.in. okresy ubezpieczenia, do których zalicza się okresy
wykonywania umowy zlecenia pod warunkiem, że zleceniodawca zgłosił
zleceniobiorcę do ubezpieczeń społecznych (m.in. emerytalnych) z tytułu
wykonywania umowy zlecenia i odprowadzał takie składki do ZUS.Temat: Czy sa tu dziewczyny ktore rodzily w Schwedt?
kamyk4 napisała:

A jesli chcecie sie zapytac co kiedy bede
> stara i zaczne chorowac? Mysle ze przez te nastepne 20 lat zaplace
wystarczajac
> a
> do NFZ zeby mnie zaczal leczyc.

Baaaaardzo logiczne rozumowanie. A jak zaczniesz chorować, jak
jeszcze nie będziesz stara to co? Według Twoich wywodów powinni Ci
powiedzieć: Bardzo nam przykro, musi pani umierać, bo cała pani
uzbierana składka poszła na poród w Schwedt i nie zdążyła Pani
jeszcze nic nazbierać.
Przecież to jest UBEZPIECZENIE, a nie odkładanie na leczenie. Nie
możesz sobie tak obliczać, że już na poród nazbierałaś, bo wystarczy
jeden poważniejszy wypadek samochodowy i cała Twoja składka idzie
sobie, przepraszam, szczekać, wraz ze składkami trzech innych osób,
które z nich szczęśliwie nigdy nie skorzystają.Temat: W USA poziom opieki medycznej jest mierny
Nie, nie obliczałem salda koszt ubezpieczenia vs. benefit. Takie obliczenia z
reguły wychodzą na niekorzyść ubezbieczonego ale tylko na dzień dzisiejszy.
Zawsze trzeba brać pod uwagę, że jutro możesz się poślizgnąć w wannie i nagle
saldo się odmieni. Znam osobiście Polaka, który był self employed, zrezygnował
z płacenie składki z powodów finansowych. Pewnego dnia dostał wylewu i teraz
żyje mu się bardzo kiepsko.

Tak na prawdę ubezpieczenie lekarskie jest jednym z niewielu kosztów na których
chemy "stracić".
Temat: Ochrona zdrowia w Kanadzie
Oczywiscie od niektorych benefitow placi sie podatek.
Za skladke na AHC zaplacilem okolo $9.
Za ubezpieczenie na zycie $2, czyli o $11 podnisl sie moj podatek miesieczny.
Jednak nastepny benefit pracodawcy plan emerytalny (Company Pension Plan)
obnizyl go o circa $100.

Co do $60 (lekarstwa) jakie do tej pory sie uzbieralo to uzylem slowa ze
czesc z tego odzyskam gdyz analogicznie do sytuacji w tym roku, spodziewam sie w
przyszlym roku otrzymac okolo $4tys zwrotu podatku. Oplaty za studia(tuition
fees) i wplata na zony prywatne ubezpieczenie(Spousal RRSP)sa znaczace dla mnie
a $60 to sprawa marginalna.

Przedstawiles dane: pensje lekarzy = $2 miliardy , lczba lekarzy = 6000,
liczba mieszkancow = 3 miliony i obliczyles ze srednie zarobki brutto lekarza
wynosza $333 tysiace rocznie.

Z tego obliczyc jakie sa wydatki miesieczne na lekarza rodzinnego w przeliczeniu
na rodzine to proste dzialanie matematyczne.

Uznales ze Twoje obliczenia 1300zl nie sa poprawne i ja sie z tym zgadzam.

Wedlug moich obliczen, blizsza prawdy byla by suma 0.10 zlotych miesiecznie.

Wiec ustalmy jle "w Kanadzie (Alberta) analogiczna rodzina placi (rownowaznik) w
zlotych miesiecznie tylko swojemu lekarzowi rodzinnemu, aby ten chcial nie tylko
wogole przyjac (w razie potrzeby) czlonka tej rodziny , ale ponadto (na
swiatowym poziomie) poleczyc." ?
Temat: Fundusz remontowy
janer napisał:

> Mam pytanie.
> Na podstawie jakiego przepisu wspólnota mieszkaniowa tworzy fundusz remontowy?

Ponieważ po napisaniu tego pytania znalazłem odpowiedź we wcześniejszych
wątkach, chciałbym zmodyfikować problem.

Czy w związku z tym, iż brak jest "odrębnych przepisów" dotyczących tworzenia
funduszu remontowego wspólnoty przepis ustawy:

> Dz.U.2000.14.176 (U) Podatek dochodowy od osób fizycznych.
> Rozdział 6 Podstawa obliczenia i wysokość podatku
>
> Art. 27 a. 1. Podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1,
> obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na
> powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w
> ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik:
> 1) poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i
> modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku
> mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz
> remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych
> na podstawie odrębnych przepisów,

nie powinien mieć zastosowania w formie odliczeń wpłat na fundusz, lecz jedynie
odliczeń faktycznie poniesinych wydatków w danym roku rozliczeniowym
(podatkowym).
Wedłu mnie gdyby trzymać się litery prawa to zarządy wspólnot powinny każdemy
właścicielowi po zakończeniu roku wystawiać zaświadczenia, nie o wpłatach na
fundusz, lecz o jego faktycznie poniesionym udziale w wydatkach na remont i
modernizację budynku mieszkalnego.
PozdrawiamTemat: Prywatyzacja Służby Zdrowia - młodym lemingom
dobry prywatny stomatolog...
Zgadnij co o uzębieniu Polaków mówią np. w Londynie - znak rozpoznawczy Polaka.
Pomimo iż podniosł się poziom świadomości nt. higieny i dbania o zęby, to jednak
w gębach Polaków próchnica, jak rzadko w Europie.
Rzadko się zdarza, bym lecząc za darmo, "na NFZ", nie zapłacił u prywatnego
dentysty mniej niż 100 złotych.
Jeszcze w dużych miastach stan uzębienia nie jest taki zły, ale zajrzyj na
Polskę prowincjonalną - tylko prywatne gabinety stomatologiczne - czysta rozpacz.
I pomimo, iż Polacy płacą ubezpieczenia zdrowotne, to za zęby płacą jak za
zboże, no chyba, że nie płacą...

Na przeglądy i leczenie zębów nie stać ok. 70% Polaków i jedynie wtedy coś robią
jak już trzeba rwać.

Około 80% kierujących pojazdami mechanicznymi ma wady wzroku i powinni jeździć z
okularami, a nie jeżdżą.
Na początku zeszłego roku założyłem pierwsze okulary - robiłem to prywatnie, bo
kolejki, bo coś i tak dalej - zapłaciłem prawie 500 złotych z badaniem i
okularami. W grudniu se siadłem na te okulary i nowy wydatek 350 złotych.
Mam to szczęście, że w moim wieku bardzo rzadko choruję, ale mój wspólnik (45
lata), co chwilę biega po przychodniach i wyleguje się w szpitalu. Więc jak mu
się wnuczka urodziła i przyszło mu dopłacać do "okoliczności" tego zdarzenia to
się za łeb złapał, bo chociaż jego żona choruje średnio, to zaczął obliczać co
się dzieje z jego dość wysoką składką ubezpieczeniową. Wszędzie tam gdzie
sprywatyzowano, tam bulił jak Żyd za zboże.
Temat: działalność gospodarcza
działalność gospodarcza
Witam :)
dostałem propozycje zmiany umowy zlecenie na działalność gospodarcza,
ale mam pewien problem z obliczeniem sobie ile w rzeczywistosci otrzymam na
ręke (i czy to rzeczywscie sie oplaca), jakby mi ktos pomogł to bylbym bardzo
wdzieczny :)
przy takich danych ze na "zusy" place razem ok 680 (licze razem z
ubezpieczeniem zdrowotnym), fakture wystawiam na 1640 netto (2000 brutto),
podatek 19% to 311 (po odliczeniu ubezpieczenia zdr. zostaje podatku ok 160
pln)
czyli na reke zostaje mi 1640 - 160(podatek) = ok 1480, to są obliczenia
mojego pracodawcy (tak mi to przedstawił)
ale wg mnie tu zgubiły się składki emerytalne i rentowe (ok 430 PLN) czyli
wg moich obliczen na reke zostanie mi ok 1050, mylę sie?
PS
czy przy takiej stawce opłaca się wogole zakladac działalnosc?
Dzieki za wszelką pomoc :)))Temat: MZ przyznało TYLKO!!!! 800 rezydentur
a jak ty sobie wyobrazasz wolny rynek bez planow?
od czego sa analitycy, kadra dyrektorska, doradcy w przedsiebiorstwach?

w ochronie zdrowia, w systemie ubezpieczeniowym, niezaleznie od tego czy jest
panstwowy, czy prywatny, istnieje nieogramiczony popyt na uslugi, ktory przy
skonczonej i zawsze niewystarczajacej ilosci pieniedzy ze skladek musi zostac
ograniczany warunkami umow ubezpieczeniowych
musza zatem istniec standardy opieki, ktore godza bezpieczenstwo chorych i
racjonalne koszty
a wsrod tych standardow jest wlasnie obsada dyzurow, liczba etatow
anestezjologow, czas pracy lekarzy itd - ubezpieczyciel dbajacy o klientow -
wlasnie w gospodarce rynkowej - przed podpisaniem umowy bedzie wlasnie
sprawdzal, czy szpital ma odpowiednio liczny i odpowiednio wyksztalcony personel

a jesli system ubezpieczen obejmuje caly kraj, to tego typu wskazniki obliczane
sa rowniez w skali calego kraju i moga stanowic niezly sposob porownywania
roznych systemowTemat: Pomysły na szczecińskie bezrobocie
Na skutek obniżenia składki płaciłoby ją prawie 100% obywateli czynnych
zawodowo,a więc byłyby pieniądze na emerytury.
-System ZUS,bez gruntownej reformy ,runie do 2010r,i są to czysto ekonomiczne
obliczenia ,poczynione przez fachowców.
-Zarabiać będą lepiej może w administracji państwowej,ale bez pobudzenia
gospodarki,której ZUS jest jednym z grabarzy,o wzroście płac w firmach
prywatnych możesz sobie pomażyć.
-Wprowadzenie ulg,to kolejne mieszanie przez polityków i wtrącanie sie do
gospodarki.System powinien być:prosty,przejrzysty i stabilny,bez ulg,zezwoleń i
tym podobnych dupereli,które utrudniają swobodę gospodarczą.
-Nie wspomniałeś na oszczędnośiach poczynionych na
biurokratycznym,niewydolnym systemie PUP-ów-ich likwidacja to też spore
oszczędnośc.
- Nowe firmy,płacace podatki,zasilałyby budżet i z tych pieniędzy państwo
mogłoby prowadzić skuteczną reformę systemu ubezpieczeń.
-A najważniejsze,że ludzie mieliby pracę,najzdolniejsi i najbardziej
zdeterminowani nie musieliby wyjezdżać za granicę,nastąpiłby szybki wzrost PKB
i zamożności społeczeństwa.Temat: nie bedzie zas. rodzinnego bo praca w Holandii
nie bedzie zas. rodzinnego bo praca w Holandii
Taki problem ma moja koleznka, pytala w wielu miejscach, ale informacji nie
uzyskala za duzo, poprosila wiec mnie abym poszperala w internecie,
postanowilam zapytac na tym forum. Mąż kolezanki ma stala prace, ale oprocz
tego czasami wyjezdza dorobic. Był w Holandii. W tym roku w rozliczeniu
rocznym podali ze byl za granica, rozliczyli sie na podstawie JAROGRAFU, tak
nazywa sie ten dokument, sa tam wyszczegolnione wszystkie ...diety, koszty,
ubezpieczenie, itp. Jednak przy obliczaniu dochodu odliczane sa tylko diety od
przychodu bruuto, skladki na ubezpiecz., koszty pracy nie, No i docod wyszedl
taki ze nie przysluguje rodzinne na 3 dzieciCzy tak moze byc? Gdzie mozna
uzyskac wiecej inf. na ten temat, w gmieniegdzie zalatwia sie zasilki kobiety
sa slabo zorientowane choc to ich dzialka, moze ktos cos podsunie, pomoze;
kazalam zadzewonic kolezance do Zusu, nie wiem co zalawila, nie odzywa sie a
wiec obawiam sie ze nie za duzo. pozdrawiam
Temat: Koszty utrzymania dzieci - alimenty
Hej,

na własny użytek możesz sie pointeresować, co ile kosztuje. Ile wydajesz np. dla
siebie na jedzenie? Na dziecko-nastolatka zwł. chłopca wydaje sie jeszcze
więcej, bo apetyt w tym wieku maja ogromny. Zastanów sie ile ubrań jest Ci
niezbędnie potrzebnych w ciągu roku? Tyle samo mniej więcej potrzebuja Twoje
dzieci z uwzględnieniem dodatkowo np strojów na wf oraz faktu, że dzieci rosną a
ciuchy z nimi niestety nie, więc praktycznie co roku trzeba garderobę wymienić
na nową. Co do kosztów ubrań - zobacz, w czym chodza Twoje dzieci, przejdź się
po sklepach i zorientuj się w cenach. Chcesz, żeby Twoje dzieci chodziły na
dodatkowe kursy języka czy jakies inne? Podzwoń po szkołach językowych i dowiedz
sie o ceny. Jeśli dzieci często chorują, dochodza koszty lekarstw i często
jeszcze prywatnych lekarzy, choćby dentystów. Wydatki szkolne: książki, plecak,
wyposażenie w artykuły papiernicze, wycieczki, składki, komitet, ubezpieczenie -
tu musiałbyś się dowiedzieć może u wychowawczyni. No i wyjazdy wakacyjne,
czasami może jakiś mebel, rower, rolki itp. Na utrzymanie dziecka składają sie
również opłaty za prąd, wodę, gaz, czynsz czy telefon/internet - gdyby matka
mieszkała sama, płaciłaby mniej. Wszystko jest do obliczenia również przez
Ciebie. Usiądź i zastanów sie też, co uważasz za konieczne dlss Twoich dzieci a
co nie. Możesz zaproponowac w sądzie, że niektóre wydatki będziesz pokrywać sam
i mieć propozycje.
Temat: Gomułka: Premier nie przejawia inicjatywy w roz...
Przeczytaj ustawę to się dowiesz
mam na mysli ustawę w sus czyli o systemie ubezpieczeń społecznych.
Dla tych, co mają problemy ze zrozumieniem pisanego tekstu [powiem
prosto: maksymalna kwota do obliczania emerytury to 250% (czyli 2,5
krotność) średniej krajowej. wyższej emerytury dostać nie można. Te
250% przeliczane na kwotę, od której odprowadza się składki, daje 30-
krotnośc średniej.
Proste, jeśli ktoś potrafi liczyć i czytać...Temat: Umowa o prace, ciąża a ZUS
Na razie czekam na wyjaśnienia ZUS. W międzyczasie proponuję wejść
na stronę www.rodzicpoludzku.pl. Tam są podane przepisy (dość
dokładne) i podstawy prawne tychże. Można też skorzystać z porady
prawnej telefonicznie we środy w godz. 10-14 albo mailem
prawne@rodzicpoludzku.pl
Z przepisów wynika, że do 100 proc. brane pod uwagę jest
wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy przed miesiącem, w którym
zaczęła się „niezdolność do pracy”. Jeśli ktoś pracował krócej,
podstawę obliczenia stanowi przeciętny miesięczny przychód z pełnych
miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia chorobowego (płaconej składki)Temat: "Emerytura państwowa równa dla wszystkich"
Uwazam ze najwyzszy czas zaprzestac wdrazanie tej pseudo reformy zusowskiej.
Popieram pana Gwiazdowskiego.
Uwazam ze wszyscy pracujacy powinni odprowadzac skladke na emeryture panstwowa
np. ok 10 -15 % dochodu brutto i dostawac JEDNAKOWEJ wysokosci emeryture
panstwowa.Jesli zarabiam wiecej to kupuje sobie ubezpieczenie emerytalne
prywatne.
Niepotrezbne OFE i to cale zamieszanie.
Pomyslcie Panstwo, jaka oszczednosc - redukcja min. polowy Zusu.
Oczywiscie ze emerytura panstwowa winna byc w wysokosci przynajmnie najnizszej
placy.
Wprowadzic bezwzglednie podatek tzw. liniowy od wszystkich dochodow brutto ,
bez zadnych ulg i okaze sie ze pieniedzy jest wystarczajaco duzo!!!!!!!
Ten obecny juz chory system powinien isc do lamusa!
Wiem doskonale co pisze bo w ZUS pracowalam od pocztku reformy i wczesniej az
do przejscia na emeryture.
Dlaczego nasz system podatkowy, zusowski jest taki skomplikowany?????
A zebyscie panstwo poznali zasady obliczania kapitalu poczatkowego????
Po prpostu wlos sie jezy , ktos kto to wymyslil to chory z urojenia czlowiek.Temat: Wybryki w katedrze - Uwaga rodzice i nauczyciele !
gyor napisał:

> i umiem, w przeciwienstwie do ciebie, obliczac podatki, skladki emerytalne i
> ubezpieczenia zdrowotne (mowia ci cos te terminy?)

Nie podniecaj się tak bo ci okularki zaparują. :))
Jak się nauczysz nie mieszać brutto z netto to możesz zacząć pyskować.Temat: MOJE MARZENIA....
Auguście,pytanie nie do mnie, ale jestem w temacie troszkę. Wysokośc emerytur w
Polsce obecnie ma się nijak do ostatnich zarobków.Moja koleżanka odeszła na
emeryturę w wys.400% /to nie pomyłka/ ostatnich zarobków!Po prostu miała kilka
lat wspaniałych zarobków,które podniosły jej wskaźnik obliczania poborów do
emerytury.Ja mam 90% ale zarobki miałam ostatnio na poziomie niemal najniższej
dopuszczalnej krajowej.
Na prowincji zarobki spadły drastycznie i często emerytura jest wyższa niż
ostatnie zarobki.
W ogóle to jest temat,który powoduje u mnie podniesienia ciśnienia na długo.
Często ludzie spodziewali się wyższych emerytur,gdyż zarabiali dobrze, okazuje
się potem,że od tych premii i in.dodatków nie były odprowadzane składki na ZUS
i dlatego nie mogą byc wziete pod uwagę do wyliczenia.
A oszczędzanie wczesniejsze? Ja wykupiłam córce ubezpieczenie po urodzeniu,po
18 latach mogłam za to kupić kilka kg kiełbasy. Ech,szkoda gadać!..Temat: Kwotabrutto/netto, a umowa o dzieło
Kwotabrutto/netto, a umowa o dzieło
1. Jak wygląda obliczanie kwoty brutto z netto i odwrotnie w przypadku umowy o
dzieło. Z tego, co mi wiadomo składki chorobowe i na zus są tylko w przypadku
umowy o pracę i zlecenia, a boje się, ze po "zaokragleniu do 30%" i opłaceniu
podatków część wypłat (równowartość ubezpieczenia i zus) pójdzie na wspólny
fundusz piwno degustacyjny zaufanych pracowników i szefostwa firmy.

2. Jak wygląda w takim przypadku rozliczanie godzin (żebym dostał tyle ile na
prawdę przepracowałem, a nie tyle ile się "szefowi" uzna)?

Pozdrawiam, M.
Temat: Fedak: Rząd chce zrównać emerytury mężczyzn i k...
W zakladzie ubezpieczen prywatnie moglabys powiedziec "ale ja mam
raka". Tutaj zgadzam sie - skladki chorych na raka w duzej czesci
pojda na finansowanie zdrowej czesci wspolubezpieczonych. Ale
panstowe instytucje sa duze i malo mobilne i nigdy czegos takiego
nie uznaja.

Zgadzam sie tez z tym, ze podzial na grupy ubezpieczonych wg. plci
jest podzialem arbitralnym. Ale zwaz tez na fakt, ze kobiety jako
grupa maja mniej naskladane na emerytury. Jezeli ujednolicimy
obliczenia, to mezczyzni dostana DUZO mniej, a kobiety dostana
WIECEJ, ale NIE AZ TAK DUZO wiecej. Z punktu widzenia np. starszego
malzenstwa ta metoda zabierze im kilka procent wspolnego przychodu,
ktory bedzie wspieral rezerwy ZUSu.Temat: obliczenie dochodu
obliczenie dochodu
jak obliczyc dochód brutto 1400zł składka fus opłacana przez
pracownika 15,71% podatek dochoodowy wraz ze składką na
ubezpieczenie zdrowotne i dochód nettojak ktos wie to prosze o
obliczenieTemat: Najczęściej popełniane błędy w PIT-ach
Najczęściej popełniane błędy w PIT-ach
Wśród popełnianych błędów wymienia się żle odliczoną składkę na ubezpieczenie
zdrowotne. Mam w związku z tym pytanie: co nalezy traktować jako podstawę jej
wymiaru do poprawnego obliczenia wysokosci tej składki?Temat: Od przyszłego roku zapłacimy mniejszy PIT
znalazłem
Podstawą obliczania podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody
podatnika, pomniejszone o składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i
chorobowe oraz zryczłtowane koszty uzyskania przychodu.

takze zarobki netto
Strona 1 z 3 • Wyszukano 157 postów • 1, 2, 3
Szablon by Sliffka